OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共739条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, Chengyong;  Wang, Yuanyuan;  Liu, Chenyang;  Wang, Taisheng;  Zhang, Hongxin;  Liao, Wuxia;  Xu, Zhijun;  Yu, Weixing;  Yu, Weixing (yuwx@opt.ac.cn)
Adobe PDF(2181Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2018/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Yongqiang(张永强);  Liu, Zhaohui(刘朝晖);  Li, Zhiguo(李治国);  Xie, Youjin(谢友金)
Adobe PDF(1129Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/05/08
Image2song: Song Retrieval via Bridging Image Content and Lyric Words 会议论文
Proceedings - 2017 IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2017, Venice, Italy, 2017-10-22
作者:  Li, Xuelong;  Hu, Di;  Lu, Xiaoqiang
Adobe PDF(1295Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:74/0  |  提交时间:2018/03/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cheng, Zhi-Yuan(程志远);  Ma, Cai-Wen(马彩文);  Ma, Qing;  Cheng, Zhi-Yuan (czy@opt.ac.cn)
Adobe PDF(560Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/03/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chi, Jiao;  Liu, HongJun;  Huang, Nan;  Wang, ZhaoLu;  Liu, HJ (reprint author), Chinese Acad Sci, Xi Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1012Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:55/1  |  提交时间:2017/12/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Kuijun;  Feng, Yutao;  Li, Juan;  Yu, Guangbao;  Liu, Linmei;  Xiong, Yuanhui;  Li, Faquan;  Li, FQ (reprint author), Chinese Acad Sci, State Key Lab Magnet Resonance & Atom & Mol Phys, Wuhan Inst Phys & Math, Wuhan Natl Lab Optoelect, Wuhan 430071, Hubei, Peoples R China.
Adobe PDF(4355Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/01/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tian, Liude;  Wang, Tao;  Zhao, Huaixue;  Liu, Yining;  Zhao, Jianke;  Zhou, Yan;  Liu, Zhaohui
Adobe PDF(1118Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/03/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, Haixiang;  Li, Xinzhong;  Tai, Yuping;  Li, Hehe;  Wang, Jingge;  Tang, Miaomiao;  Tang, Jie;  Wang, Yishan;  Nie, Zhaogang
Adobe PDF(1556Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2018/01/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zhaojun;  Cai, Yanan;  Liang, Yansheng;  Zhou, Xing;  Yan, Shaohui;  Dan, Dan;  Bianco, Piero R.;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(5390Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2017/12/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zhenfu;  Li, Te;  Yang, Guowen;  Song, Yunfei;  Yang, Guowen (yangguowen@opt.ac.cn)
Adobe PDF(1171Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2017/09/07