OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共2737条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zhaojun;  Cai, Yanan;  Liang, Yansheng;  Dan, Dan;  Yao, Baoli;  Lei, Ming
Adobe PDF(5780Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Kun;  Jiang, Lan;  Li, Xiaowei;  Zhang, Hao;  Wang, Andong;  Yao, Zhulin;  Pan, Changji;  Wang, Zhi;  Li, Ming;  Grigoropoulos, Costas P.;  Lu, Yongfeng
Adobe PDF(1509Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han, Biao;  Zhao, Wei;  Zheng, Yunqiang;  Meng, Jiacheng;  Wang, Tao;  Han, Yi;  Wang, Wei;  Su, Yulong;  Duan, Tao;  Xie, Xiaoping
Adobe PDF(2625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chi, Jiao;  Liu, Hongjun;  Huang, Nan;  Wang, Zhaolu
Adobe PDF(1393Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/06
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, An;  Zhou, Meiling;  Zhang, Yan;  Min, Junwei;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(3901Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zeng, Yingjie;  Wang, Yonggang;  Ren, Wei;  Wang, HongYing;  Fu, Fuxing;  Wang, Xi;  Zheng, Qiqi;  Chen, Zhendong;  Wei, Lianglei;  Yang, Xiguang;  Wang, Jiang
Adobe PDF(1577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Yunyi;  Wu, Jiayang;  Xu, Xingyuan;  Liang, Yao;  Chu, Sai T.;  Little, Brent E.;  Morandotti, Roberto;  Jia, Baohua;  Moss, David J.
Adobe PDF(3523Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, Xiangguo;  Li, Zhen;  Lu, Qieni;  Li, Bihua;  Zhang, Mingdi
Adobe PDF(1508Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Wenlei;  Chen, Guangwei;  Wang, Guomei;  Zeng, Chao;  Zhao, Wei
Adobe PDF(2379Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lv, Zhiguo;  Yang, Zhi;  Li, Feng;  Yang, Xiaojun;  Tang, Shukui;  Yang, Yang;  Li, Qianglong;  Wang, Yishan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(973Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/11/07