OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共2704条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zhaojun;  Cai, Yanan;  Liang, Yansheng;  Dan, Dan;  Yao, Baoli;  Lei, Ming
Adobe PDF(5780Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, An;  Zhou, Meiling;  Zhang, Yan;  Min, Junwei;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(3901Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zeng, Yingjie;  Wang, Yonggang;  Ren, Wei;  Wang, HongYing;  Fu, Fuxing;  Wang, Xi;  Zheng, Qiqi;  Chen, Zhendong;  Wei, Lianglei;  Yang, Xiguang;  Wang, Jiang
Adobe PDF(1577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xingyuan;  Wu, Jiayang;  Tan, Mengxi;  Nguyen, Thach G.;  Chu, Sai Tak;  Little, Brent E.;  Morandotti, Roberto;  Mitchell, Arnan;  Moss, David J.
Adobe PDF(7424Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhai, Zhaoyang;  Wang, Wenjun;  Mei, Xuesong;  Li, Ming;  Cui, Jianlei;  Wang, Fangcheng;  Pan, Aifei;  Wang, Wenjun (wenjunwang@mail.xjtu.edu.cn)
Adobe PDF(3504Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2018/05/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zheng, Jinkun;  Zhao, Wei;  Zhao, Baoyin;  Li, Zhe;  Li, Gang;  Gao, Qi;  Ju, Pei;  Gao, Wei;  She, Shengfei;  Wu, Peng
Adobe PDF(2135Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/09/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xingyuan;  Wu, Jiayang;  Nguyen, Thach G.;  Chu, Sai Tak;  Little, Brent E.;  Morandotti, Roberto;  Mitchell, Arnan;  Moss, David J.
Adobe PDF(3501Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Siqi;  Wang, Guoxi;  Li, Xingyi;  Liu, Mulong;  Ge, Zhiqiang;  Zhang, Lingxuan;  Zeng, Chao;  Wang, Leiran;  Sun, Qibing;  Zhao, Wei;  Zhang, Wenfu
Adobe PDF(6073Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/10/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Cheng;  Chen, Ming-Chang;  Sun, Hung-Wei;  Lin, C.D.
Adobe PDF(2712Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Min, Junwei;  Zhou, Meiling;  Yuan, Xun;  Wen, Kai;  Yu, Xianghua;  Peng, Tong;  Yao, Baoli
Adobe PDF(2037Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/17