OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共5453条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zhaojun;  Cai, Yanan;  Liang, Yansheng;  Dan, Dan;  Yao, Baoli;  Lei, Ming
Adobe PDF(5780Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu, Di;  Nie, Feiping;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1938Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Kun;  Jiang, Lan;  Li, Xiaowei;  Zhang, Hao;  Wang, Andong;  Yao, Zhulin;  Pan, Changji;  Wang, Zhi;  Li, Ming;  Grigoropoulos, Costas P.;  Lu, Yongfeng
Adobe PDF(1509Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han, Biao;  Zhao, Wei;  Zheng, Yunqiang;  Meng, Jiacheng;  Wang, Tao;  Han, Yi;  Wang, Wei;  Su, Yulong;  Duan, Tao;  Xie, Xiaoping
Adobe PDF(2625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xie, Meilin;  Ma, Caiwen;  Liu, Kai;  Liu, Peng;  Hao, Wei;  Han, Junfeng;  Huang, Wei;  Lian, Xuezheng;  Feng, Xubin;  Jing, Feng
Adobe PDF(1125Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Dongmei;  Qiu, Shi;  Tan, Jiahai;  Li, Xiaofeng;  Chen, Chen
Adobe PDF(954Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Gang;  Wen, Desheng;  Song, Zongxi;  Li, Zhixin;  Zhang, Weikang;  Wei, Xin
Adobe PDF(2124Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/06
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chi, Jiao;  Liu, Hongjun;  Huang, Nan;  Wang, Zhaolu
Adobe PDF(1393Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/06
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Guoqing;  Xue, Bin;  Yang, Jianfeng;  Zhao, Yiyi;  Wang, Xingfeng;  He, Jiawei
Adobe PDF(861Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, An;  Zhou, Meiling;  Zhang, Yan;  Min, Junwei;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(3901Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/27