OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共4616条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zhaojun;  Cai, Yanan;  Liang, Yansheng;  Dan, Dan;  Yao, Baoli;  Lei, Ming
Adobe PDF(5780Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, An;  Zhou, Meiling;  Zhang, Yan;  Min, Junwei;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(3901Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Guoqing;  Xue, Bin;  Yang, Jianfeng;  Zhao, Yiyi;  Wang, Xingfeng;  He, Jiawei
Adobe PDF(861Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Siyuan;  Quan, Naicheng;  Zhang, Chunmin;  Mu, Tingkui;  Hu, Bingliang
Adobe PDF(1361Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Xiaodong;  Kong, Depeng;  Li, Siqi;  Wang, Lili
Adobe PDF(2687Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Yang;  Yuan, Yuan;  Nie, Feiping;  Wang, Qi
Adobe PDF(1282Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yinhua;  Hu, Bingliang;  Gao, Xiaohui;  Wei, Ruyi
Adobe PDF(2214Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/09/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhai, Zhaoyang;  Wang, Wenjun;  Mei, Xuesong;  Li, Ming;  Cui, Jianlei;  Wang, Fangcheng;  Pan, Aifei;  Wang, Wenjun (wenjunwang@mail.xjtu.edu.cn)
Adobe PDF(3504Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2018/05/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Yeming;  Qian, Guoquan;  Xiao, Xusheng;  Tian, Xiangling;  Ding, Xinqi;  Ma, Zhijun;  Yang, Luyun;  Guo, Haitao;  Xu, Shanhui;  Yang, Zhongmin;  Qiu, Jianrong
Adobe PDF(1832Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/09/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zheng, Jinkun;  Zhao, Wei;  Zhao, Baoyin;  Li, Zhe;  Li, Gang;  Gao, Qi;  Ju, Pei;  Gao, Wei;  She, Shengfei;  Wu, Peng
Adobe PDF(2135Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/09/18