OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共4670条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zhaojun;  Cai, Yanan;  Liang, Yansheng;  Dan, Dan;  Yao, Baoli;  Lei, Ming
Adobe PDF(5780Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu, Di;  Nie, Feiping;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1938Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Kun;  Jiang, Lan;  Li, Xiaowei;  Zhang, Hao;  Wang, Andong;  Yao, Zhulin;  Pan, Changji;  Wang, Zhi;  Li, Ming;  Grigoropoulos, Costas P.;  Lu, Yongfeng
Adobe PDF(1509Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han, Biao;  Zhao, Wei;  Zheng, Yunqiang;  Meng, Jiacheng;  Wang, Tao;  Han, Yi;  Wang, Wei;  Su, Yulong;  Duan, Tao;  Xie, Xiaoping
Adobe PDF(2625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xie, Meilin;  Ma, Caiwen;  Liu, Kai;  Liu, Peng;  Hao, Wei;  Han, Junfeng;  Huang, Wei;  Lian, Xuezheng;  Feng, Xubin;  Jing, Feng
Adobe PDF(1125Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Guoqing;  Xue, Bin;  Yang, Jianfeng;  Zhao, Yiyi;  Wang, Xingfeng;  He, Jiawei
Adobe PDF(861Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, An;  Zhou, Meiling;  Zhang, Yan;  Min, Junwei;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(3901Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guo, Chunyan;  Sun, Yaoyao;  Jia, Qingxuan;  Jiang, Zhi;  Jiang, Dongwei;  Wang, Guowei;  Xu, Yingqiang;  Wang, Tao;  Tian, Jinshou;  Wu, Zhaoxin;  Niu, Zhichuan
Adobe PDF(1780Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Liang;  Xie, Yongjie;  Wang, Yongjie;  Ding, Jiaoteng;  Ma, Zhen;  Fan, Xuewu
Adobe PDF(2196Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Xinghua;  Yu, Wenting;  Liu, Zhihai;  Yang, Jun;  Zhang, Yu;  Kong, Depeng;  Long, Qunlong;  Yuan, Tingting;  Cao, Jiaming;  Yuan, Libo;  Oh, Kyunghwan
Adobe PDF(2481Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/26