OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共4743条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Query-aware sparse coding for web multi-video summarization 期刊论文
Information Sciences, 2019, 卷号: 478, 页码: 152-166
作者:  Ji, Zhong;  Ma, Yaru;  Pang, Yanwei;  Li, Xuelong
Adobe PDF(3035Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/20
Discrete Spectral Hashing for Efficient Similarity Retrieval 期刊论文
IEEE Transactions on Image Processing, 2019, 卷号: 28, 期号: 3
作者:  Hu, Di;  Nie, Feiping;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1938Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/11/08
Spectral Rotation  Discrete Spectral Hashing  
Chemical etching mechanisms and crater morphologies pre-irradiated by temporally decreasing pulse trains of femtosecond laser 期刊论文
Applied Surface Science, 2019, 卷号: 469, 页码: 44-49
作者:  Du, Kun;  Jiang, Lan;  Li, Xiaowei;  Zhang, Hao;  Wang, Andong;  Yao, Zhulin;  Pan, Changji;  Wang, Zhi;  Li, Ming;  Grigoropoulos, Costas P.;  Lu, Yongfeng
Adobe PDF(1509Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/11/30
Aberration correction method based on double-helix point spread function 期刊论文
Journal of Biomedical Optics, 2019, 卷号: 24, 期号: 3
作者:  Wang, Zhaojun;  Cai, Yanan;  Liang, Yansheng;  Dan, Dan;  Yao, Baoli;  Lei, Ming
Adobe PDF(5780Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/17
Experimental demonstration of quasi-omni-directional transmitter for underwater wireless optical communication based on blue LED array and freeform lens 期刊论文
Optics Communications, 2019, 卷号: 434, 页码: 184-190
作者:  Han, Biao;  Zhao, Wei;  Zheng, Yunqiang;  Meng, Jiacheng;  Wang, Tao;  Han, Yi;  Wang, Wei;  Su, Yulong;  Duan, Tao;  Xie, Xiaoping
Adobe PDF(2625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/12/03
Ocean Optics  Underwater Wireless Optical Communication  Freeform Lens  Led Array  
The application of active polarization imaging technology of the vehicle theodolite 期刊论文
Optics Communications, 2019, 卷号: 433, 页码: 74-80
作者:  Xie, Meilin;  Ma, Caiwen;  Liu, Kai;  Liu, Peng;  Hao, Wei;  Han, Junfeng;  Huang, Wei;  Lian, Xuezheng;  Feng, Xubin;  Jing, Feng
Adobe PDF(1125Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:17/1  |  提交时间:2018/11/08
Circular Polarization  Pulsed Laser  Non Landing Measurement  Beam Direction  Depolarization Degree  
Research on Applications of FastICA Algorithm in the Detection of Dangerous Liquids 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2019, 卷号: 33, 期号: 2
作者:  Zhou, Dongmei;  Qiu, Shi;  Tan, Jiahai;  Li, Xiaofeng;  Chen, Chen
Adobe PDF(954Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/11/21
Self-adaption  Uwb Centimeter Wave  Fastica  S-parameter  Detection Of Dangerous Liquids  
Optimized design of an emerging optical imager using compressive sensing 期刊论文
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 2019, 卷号: 110, 期号: SI, 页码: 158-164
作者:  Liu, Gang;  Wen, Desheng;  Song, Zongxi;  Li, Zhixin;  Zhang, Weikang;  Wei, Xin
Adobe PDF(2124Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/06
Optical Instrument  Interferometry  Compressive Sensing  Photonic Integrated Circuit  
Second-order statistical properties of a J0-correlated Schell-model beam in a turbulent atmosphere 期刊论文
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2019, 卷号: 224, 页码: 185-191
作者:  Yuan, Yangsheng;  Liu, Xianlong;  Qu, Jun;  Yao, Min;  Gao, Yaru;  Cai, Yangjian
Adobe PDF(1245Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/12/20
High-performance mid-infrared frequency upconversion in lithium niobate waveguide patterned with metasurfaces 期刊论文
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 2019, 卷号: 52, 期号: 3
作者:  Chi, Jiao;  Liu, Hongjun;  Huang, Nan;  Wang, Zhaolu
Adobe PDF(1393Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/12/06
Metasurface-assisted  Phase-matching-free  Mid-infrared  Frequency Upconversion