OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共555条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Yang;  Yuan, Yuan;  Nie, Feiping;  Wang, Qi
Adobe PDF(1282Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Yazhao;  Pang, Yanwei;  Wang, Jian;  Li, Xuelong
Adobe PDF(933Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Yuwu;  Yuan, Chun;  Zhu, Wenwu;  Li, Xuelong
Adobe PDF(2165Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Long, Yang;  Liu, Li;  Shen, Fumin;  Shao, Ling;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1288Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tang, Zhenjun;  Li, Xuelong;  Zhang, Xianquan;  Zhang, Shichao;  Dai, Yumin;  Zhang, SC (reprint author), Guangxi Normal Univ, Guangxi Key Lab Multisource Informat Min & Secur, Guilin 541004, Peoples R China.
Adobe PDF(5020Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/07/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Mulin;  Wang, Qi;  Li, Xuelong;  Wang, Qi (crabwq@gmail.com)
Adobe PDF(783Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/06/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Han;  Nie, Feiping;  Zhang, Rui;  Li, Xuelong;  Nie, Feiping (feipingnie@gmail.com)
Adobe PDF(1814Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:34/0  |  提交时间:2018/06/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Quanmao;  Li, Xuelong;  Dong, Yongsheng;  Dong, YS (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(852Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/06/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Qiu, Shi;  Zhou, Dongmei;  Guo, Qiang;  Qin, Hanlin;  Yan, Xiang;  Yang, Jinlong;  Zhou, DM (reprint author), Chengdu Univ Technol, Coll Informat Sci & Technol, Chengdu 610059, Sichuan, Peoples R China.
Unknown(4587Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/1  |  提交时间:2018/04/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xuelong;  Wang, Zhigang;  Lu, Xiaoqiang;  Lu, XQ (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Ctr Opt Imagery Anal & Learning, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(6834Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:535/0  |  提交时间:2018/05/14