OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共871条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Gang;  Wen, De-Sheng;  Song, Zong-Xi
Adobe PDF(5883Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/09/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Weikang;  Wen, Desheng;  Song, Zongxi;  Liu, Gang;  Wei, Xin;  Li, Zhixin
Adobe PDF(1471Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/09/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xupeng;  Wang, Wei;  Shi, Jinfeng;  Wang, Chenchen;  Zhao, Hui;  Fan, Xuewu;  Wang, Wei (wangwei@opt.ac.cn)
Adobe PDF(4073Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/07/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Bin;  Li, B (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Space Optic Lab, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(289Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2018/07/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shen, Yang;  Wang, Hu;  Wang, Chenchen;  Yue, Pan;  Xue, Yaoke;  Bai, Zhe;  Fan, Xuewu;  Wang, H (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(3568Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:38/2  |  提交时间:2018/07/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Bei;  Wang, Wei;  Qu, Yan-Jun;  Li, Xu-Peng;  Wang, Xiao;  Zhao, Hui;  Wang, Wei (wangwei@opt.ac.cn)
Adobe PDF(1966Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2018/06/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Bin;  Fu, Hong;  Wen, Desheng;  Lo, Wailun;  Fu, Hong (hfu@chuhai.edu.hk)
Adobe PDF(5484Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/1  |  提交时间:2018/06/07
CCD imagers MTF enhanced filter design 会议论文
2017 17th IEEE International Conference on Communication Technology, ICCT 2017, Chengdu, China, 2017-10-27
作者:  Jian, Zhang;  Yangyu, Fan;  Zhe, Xu
Adobe PDF(318Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/06/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  李建林;  雷广智;  白杨;  白冰;  孙延笑
Adobe PDF(3796Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:28/1  |  提交时间:2018/08/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Jingang;  Fang, Yuan;  Yuan, Hao;  Wang, Shuzhen;  Wang, Shuzhen (shuzhenwang@xidian.edu.cn)
Adobe PDF(814Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:46/0  |  提交时间:2018/04/04