OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共879条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Gang;  Wen, Desheng;  Song, Zongxi;  Li, Zhixin;  Zhang, Weikang;  Wei, Xin
Adobe PDF(2124Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/06
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Liang;  Xie, Yongjie;  Wang, Yongjie;  Ding, Jiaoteng;  Ma, Zhen;  Fan, Xuewu
Adobe PDF(2196Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Yongjie;  Wu, Xiaoge;  Xu, Liang;  Ding, Jiaoteng;  Ma, Zhen;  Xie, Yongjie
Adobe PDF(1278Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Zhixin;  Wen, Desheng;  Song, Zongxi;  Liu, Gang;  Zhang, Weikang;  Wei, Xin
Adobe PDF(3177Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/10/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Liang;  Wang, Yongjie;  Ding, Jiaoteng;  Xie, Yongjie;  Wu, Xiaoge;  Ma, Zhen;  Fan, Xuewu
Adobe PDF(5135Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/06
无权访问的条目 期刊论文
作者:  王玉超;  刘剑锋;  赵宇;  周袁;  姚大为;  田光龙;  盛华雄;  马忠权
Adobe PDF(2191Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/11/06
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Gang;  Wen, De-Sheng;  Song, Zong-Xi
Adobe PDF(5883Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/09/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Weikang;  Wen, Desheng;  Song, Zongxi;  Liu, Gang;  Wei, Xin;  Li, Zhixin
Adobe PDF(1471Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/09/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xupeng;  Wang, Wei;  Shi, Jinfeng;  Wang, Chenchen;  Zhao, Hui;  Fan, Xuewu;  Wang, Wei (wangwei@opt.ac.cn)
Adobe PDF(4073Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/07/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Bin;  Li, B (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Space Optic Lab, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(289Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2018/07/09