OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Yiping;  Ren, Liyong;  Wang, Yingli;  Kong, Xudong;  Liang, Jian;  Ren, Kaili;  Lin, Xiao
Adobe PDF(3001Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:166/1  |  提交时间:2015/09/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Yiping;  Ren, Liyong;  Liang, Jian;  Ma, Chengju;  Wang, Yingli;  Chen, Nana;  Qu, Enshi
Adobe PDF(691Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:198/0  |  提交时间:2015/03/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Yiping;  Ren, Liyong;  Ma, Chengju;  Wang, Yingli;  Liang, Jian;  Qu, Enshi
Adobe PDF(553Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:148/0  |  提交时间:2015/03/17