OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共159条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang Yu(张羽);  Luo Xiu-Juan(罗秀娟);  Liu Hui(刘辉);  Chen Ming-Lai(陈明徕);  Lan Fu-Yang;  Jia Hui;  Cao Bei(曹蓓);  Zhang, Y (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1502Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:71/1  |  提交时间:2018/04/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li Chun-Yan;  Lu Wei-Guo;  Qiao Lin;  Li, CY (reprint author), Xian Univ Posts & Telecommun, Sch Elect Engn, Dept Optoelect Technol, Xian 710121, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(564Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:66/1  |  提交时间:2018/03/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu Hu-Lin;  Wang Xing;  Tian Jin-Shou;  Sai Xiao-Feng;  Wei Yong-Lin;  Wen Wen-Long;  Wang Jun-Feng;  Xu Xiang-Yan;  Wang Chao;  Lu Yu;  He Kai;  Chen Ping;  Xin Li-Wei;  Wang, X (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Key Lab Ultrafast Photoelect Diagnost Technol, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1433Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:69/1  |  提交时间:2018/03/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lan Fu-Yang;  Luo Xiu-Juan(罗秀娟);  Chen Ming-Lai(陈明徕);  Zhang Yu(张羽);  Liu Hui(刘辉);  Lan, FY (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1308Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/1  |  提交时间:2017/12/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Song Yan-Song;  Yang Jian-Feng;  Li Fu;  Ma Xiao-Long;  Wang Hong;  Song, Yan-Song (syansong@163.com)
Adobe PDF(1604Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2017/12/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Luo Duan;  Hui Dan-Dan;  Wen Wen-Long;  Liu Rong;  Wang Xing;  Tian Jin-Shou
Adobe PDF(3158Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2017/12/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao Tian-Yu;  Zhou Xing;  Dan Dan;  Qian Jia;  Wang Zhao-Jun;  Lei Ming;  Yao Bao-Li;  Lei, M
Adobe PDF(1728Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:98/1  |  提交时间:2017/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zheng Juan-Juan;  Yao Bao-Li;  Shao Xiao-Peng;  Yao, BL (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China.
Adobe PDF(2401Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/2  |  提交时间:2017/07/05
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu Chang-Ming;  Chen Ming-Lai(陈明徕);  Luo Xiu-Juan(罗秀娟);  Zhang Yu(张羽);  Liu Hui(刘辉);  Lan Fu-Yang;  Cao Bei(曹蓓);  Chen, ML (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Peoples R China.
Adobe PDF(883Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2017/07/05
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Song Yun-Fei;  Wang Zhen-Fu;  Li Te;  Yang Guo-Wen
Adobe PDF(522Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:68/1  |  提交时间:2017/09/01