OPT OpenIR  > 空间光学技术研究室
ET White Paper: To Find the First Earth 2.0
Ge, Jian1; Zhang, Hui1; Zang, Weicheng2; Deng, Hongping1; Mao, Shude2,17; Xie, Ji-Wei3; Liu, Hui-Gen3; Zhou, Ji-Lin3; Willis, Kevin20; Huang, Chelsea26; Howell, Steve B.41,42; Feng, Fabo5; Zhu, Jiapeng1; Yao, Xinyu1; Liu, Beibei8; Aizawa, Masataka5; Zhu, Wei2; Li, Ya-Ping1; Ma, Bo4; Ye, Quanzhi11,12; Yu, Jie6; Xiang, Maosheng7,17; Yu, Cong4; Liu, Shangfei4; Yang, Ming3; Wang, Mu-Tian3; Shi, Xian1; Fang, Tong1; Zong, Weikai28; Liu, Jinzhong13; Zhang, Yu13; Zhang, Liyun16; El-Badry, Kareem36; Shen, Rongfeng4; Tam, Pak-Hin Thomas4; Hu, Zhecheng4; Yang, Yanlv4; Zou, Yuan-Chuan14; Wu, Jia-Li14; Lei, Wei-Hua14; Wei, Jun-Jie15; Wu, Xue-Feng15; Sun, Tian-Rui15; Wang, Fa-Yin3; Zhang, Bin-Bin3; Xu, Dong17; Yang, Yuan-Pei18; Li, Wen-Xiong19; Xiang, Dan-Feng2; Wang, Xiaofeng2; Wang, Tinggui9,10; Zhang, Bing43; Jia, Peng40; Yuan, Haibo28; Zhang, Jinghua17; Wang, Sharon Xuesong2; Gan, Tianjun2; Wang, Wei14; Zhao, Yinan24,25; Liu, Yujuan14; Chen, Yonghe21; Wei, Chuanxin21; Kang, Yanwu21; Yang, Baoyu21; Qi, Chao21; Liu, Xiaohua21; Zhang, Quan21; Zhu, Yuji21; Zhou, Dan1; Zhang, Congcong1; Yu, Yong1; Zhang, Yongshuai1; Li, Yan1,63,64,65,66; Tang, Zhenghong1; Wang, Chaoyan1; Wang, Fengtao22; Li, Wei22; Cheng, Pengfei22; Shen, Chao22; Li, Baopeng22; Pan, Yue22; Yang, Sen22; Gao, Wei22; Song, Zongxi22; Wang, Jian9; Zhang, Hongfei9; Chen, Cheng9; Wang, Hui9; Zhang, Jun9; Wang, Zhiyue9; Zeng, Feng9; Zheng, Zhenhao9; Zhu, Jie9; Guo, Yingfan9; Zhang, Yihao9; Li, Yudong44; Wen, Lin44; Feng, Jie44; Chen, Wen23; Chen, Kun23; Han, Xingbo23; Yang, Yingquan23; Wang, Haoyu23; Duan, Xuliang23; Huang, Jiangjiang23; Liang, Hong23; Bi, Shaolan28; Gai, Ning30; Ge, Zhishuai46; Guo, Zhao29; Huang, Yang18; Li, Gang39; Li, Haining17; Li, Tanda28; Lu, Yuxi Lucy37,38; Rix, Hans-Walter7; Shi, Jianrong17; Song, Fen31; Tang, Yanke30; Ting, Yuan-Sen26,27; Wu, Tao63,64,65,66; Wu, Yaqian17; Yang, Taozhi47; Yin, Qing-Zhu45; Gould, Andrew7,32; Lee, Chung-Uk33; Dong, Subo34; Yee, Jennifer C.34; Shvartzvald, Yossi35; Yang, Hongjing2; Kuang, Renkun2; Zhang, Jiyuan2; Liao, Shilong1; Qi, Zhaoxiang1; Yang, Jun44; Zhang, Ruisheng3; Jiang, Chen6; Ou, Jian-Wen48; Li, Yaguang49,54; Beck, Paul50; Bedding, Timothy R.49,54; Campante, Tiago L.51,52; Chaplin, William J.53,54,55; Christensen-Dalsgaard, Jørgen54; García, Rafael A.56; Gaulme, Patrick6; Gizon, Laurent6,57,58; Hekker, Saskia59,60; Huber, Daniel61; Khanna, Shourya62; Mathur, Savita67,68; Miglio, Andrea53,70,71; Mosser, Benoît72; Ong, J.M. Joel61,73
Department空间光学技术研究室
2022-06-14
Source PublicationarXiv
ISSN23318422
AbstractThe ET mission is a wide-field and ultra-high-precision photometric survey mission being developed in China. This mission is designed to measure, for the first time, the occurrence rate and the orbital distributions of Earth-sized planets. ET consists of seven 30 cm telescopes to be launched to the Earth-Sun's L2 point. Six of these are transit telescopes with a FOV of 500 square degrees. Staring in the direction that encompasses the original Kepler field for four continuous years, this monitoring will yield tens of thousands of transiting planets, including the elusive Earth twins orbiting solar-type stars. The seventh is a 30 cm microlensing telescope that will monitor an area of 4 square degrees toward the galactic bulge. Combined with simultaneous ground-based KMTNet observations, it will measure masses of hundreds of long-period and free-floating planets. Together, the transit and the microlensing telescopes will revolutionize our understanding of terrestrial planets across a large swath of orbital distances and free space. In addition, the survey data will also facilitate studies in the fields of asteroseismology, Galactic archaeology, time-domain sciences, and black holes in binaries. © 2022, CC BY-NC-ND.
Indexed ByEI
Language英语
PublisherarXiv
EI Accession Number2147483647
Document Type预印本
Identifierhttp://ir.opt.ac.cn/handle/181661/96044
Collection空间光学技术研究室
Affiliation1.Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China;
2.Tsinghua University, Beijing, China;
3.Nanjing University, Nanjing, China;
4.Sun Yat-Sen University, Zhuhai, China;
5.Tsung-Dao Lee Institute, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China;
6.Max Planck Institute for Solar System Research, Göttingen, Germany;
7.Max-Planck-Institute für Astronomie, Heidelberg, Germany;
8.Zhejiang University, Hangzhou, China;
9.University of Science and Technology of China, Hefei, China;
10.Taiyuan University of Technology, Taiyuan, China;
11.University of Maryland, College Park; MD, United States;
12.Boston University, Boston; MA, United States;
13.Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Xinjiang, China;
14.Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China;
15.Purple Mountain Observatories, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, China;
16.Guizhou University, Guiyang, China;
17.National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China;
18.Yunnan University, Kunming, China;
19.Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel;
20.Science Talent Training Center, Gainesville, United States;
21.Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China;
22.Xi'An Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Xi'An, China;
23.Innovation Academy for Microsatellites, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China;
24.Department of Astronomy, The University of Geneva, Versoix, Switzerland;
25.University of Southern Queensland, QLD, Australia;
26.Research School of Astronomy & Astrophysics, Australian National University, ACT, Australia;
27.Research School of Computer Science, Australian National University, ACT, Australia;
28.Beijing Normal University, Beijing, China;
29.University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom;
30.Dezhou University, Dezhou, China;
31.Jimei University, Xiamen, China;
32.Ohio State University, Columbus; OH, United States;
33.Korea Astronomy and Space Science Institute, Daejon, Korea, Republic of;
34.Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics, Peking University, Beijing, China;
35.Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian, Cambridge; MA, United States;
36.Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel;
37.Columbia University, New York; NY, United States;
38.American Museum of Natural History, Central Park West, Manhattan; NY, United States;
39.Irap, Université de Toulouse, Cnrs, Cnes, Ups, Toulouse, France;
40.Shanxi University, Taiyuan; 030006, China;
41.Nasa Ames Research Center, Moffett Field; CA, United States;
42.University of Nevada, Las Vegas; NV; 89118, United States;
43.Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry, Cas, Urumqi, China;
44.School of Physics, Peking University, Beijing, China;
45.University of California, Davis, United States;
46.Beijing Planetarium, Beijing Academy of Science and Technology, Beijing, China;
47.Xi'an Jiaotong University, Xi'An, China;
48.Shaoguan University, Shaoguan; 512005, China;
49.Sydney Institute for Astronomy (SIfA), School of Physics, University of Sydney, NSW; 2006, Australia;
50.Institut für Physik, Karl-Franzens Universität Graz, Graz, Austria;
51.Instituto de Astrofísica e Ciências Do Espaço, Universidade Do Porto, Porto, Portugal;
52.Departamento de Física e Astronomia, Faculdade de Ciências, Da Universidade Do Porto, Porto, Portugal;
53.School of Physics and Astronomy, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom;
54.Stellar Astrophysics Centre (SAC), Department of Physics and Astronomy, Aarhus University, Aarhus, Denmark;
55.Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara; CA, United States;
56.Aim, Cea, Cnrs, Université Paris-Saclay, Université de Paris, Sorbonne Paris Cité, France;
57.Institut für Astrophysik, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany;
58.Center for Space Science, Nyuad Institute, New York University Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates;
59.Landessternwarte Königstuhl (LSW), Heidelberg University, Königstuhl 12, Heidelberg; 69117, Germany;
60.Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS) GGmbH, Heidelberg, Germany;
61.Institute for Astronomy, University of Hawai;i, 2680 Woodlawn Drive, Honolulu; HI; 96822, United States;
62.Inaf - Osservatorio Astrofisico di Torino, via Osservatorio 20, (TO), Pino Torinese; 10025, Italy;
63.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming, China;
64.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, Kunming, China;
65.Center for Astronomical Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China;
66.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing; 100049, China;
67.Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Tenerife, La Laguna; 38205, Spain;
68.Universidad de la Laguna (ULL), Departamento de Astrofísica, Tenerife, La Laguna; 38206, Spain;
69.Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Granada; 18008, Spain;
70.Dipartimento di Fisica e Astronomia Augusto Righi, Università Degli Studi di Bologna, Bologna, Italy;
71.INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza Dello Spazio di Bologna, Bologna, Italy;
72.Lesia, Observatoire de Paris, Psl Research University, Cnrs, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Meudon; 92195, France;
73.Department of Astronomy, Yale University, 52 Hillhouse Ave., New Haven; CT; 06511, United States;
74.School of Physics, University of New South Wales, NSW; 2052, Australia;
75.Institute of Astronomy, Ku Leuven, Celestijnenlaan 200D, Leuven; B-3001, Belgium;
76.Centre for Astrophysics, University of Southern Queensland, Toowoomba; QLD; 4350, Australia;
77.Royal Observatory of Belgium, Ringlaan 3, Brussel; B-1180, Belgium;
78.Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Eötvös Loránd Research Network (ELKH), Konkoly Thege Miklós út 15-17, Budapest; H-1121, Hungary;
79.Elte Eötvös Loránd University, Institute of Physics, Pázmány Péter sétány 1/A, Budapest; 1117, Hungary
Recommended Citation
GB/T 7714
Ge, Jian,Zhang, Hui,Zang, Weicheng,et al. ET White Paper: To Find the First Earth 2.0. 2022.
Files in This Item:
File Name/Size DocType Version Access License
ET White Paper To Fi(10699KB)预印本 限制开放CC BY-NC-SAApplication Full Text
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Ge, Jian]'s Articles
[Zhang, Hui]'s Articles
[Zang, Weicheng]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Ge, Jian]'s Articles
[Zhang, Hui]'s Articles
[Zang, Weicheng]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Ge, Jian]'s Articles
[Zhang, Hui]'s Articles
[Zang, Weicheng]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.