OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共10011条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zha, Weiyi;  Yang, Dong;  Xu, Tao;  Liu, Yonggang;  Wang, Feng;  Peng, Xiaoshi;  Li, Yulong;  Wei, Huiyue;  Liu, Xiangming;  Mei, Yu;  Yan, Yadong;  He, Junhua;  Li, Zhichao;  Li, Sanwei;  Jiang, Xiaohua;  Guo, Liang;  Xie, Xufei;  Pan, Kaiqiang;  Liu, Shenye;  Jiang, Shaoen;  Zhang, Baohan;  Ding, Yongkun
Adobe PDF(7084Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Duan, Yaxuan;  Xu, Songbo;  Yuan, Suochao;  Chen, Yongquan;  Li, Hongguang;  Da, Zhengshang;  Gao, Limin
Adobe PDF(2570Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Dawei;  Li, Lifei;  Geng, Yixing;  Kang, Yan;  Zhang, Tongyi;  Zhao, Wei;  Dong, Weibin;  Shi, Kunlin
Adobe PDF(1068Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Zuhe;  Fan, Yangyu;  Liu, Weihua;  Wang, Fengqin
Adobe PDF(2143Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Manman;  Yan, Shaohui;  Liang, Yansheng;  Zhang, Peng;  Yao, Baoli;  Yan, SH
Adobe PDF(2721Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Yan;  Pan, An;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(1529Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Meiling;  Singh, Alok Kumar;  Pedrini, Giancarlo;  Osten, Wolfgang;  Min, Junwei;  Yao, Baoli
Adobe PDF(2516Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ju Hai-Juan;  Liang Jian;  Zhang Wen-Fei;  Bai Zhao-Feng;  Ren Li-Yong;  Qu En-Shi
Adobe PDF(1004Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Guodong;  Stoian, Razvan;  Zhao, Wei;  Cheng, Guanghua
Adobe PDF(2626Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Ze-You;  Fan, Wen-Hui;  Chen, Xu;  Ding, Ling;  Song, Chao
Adobe PDF(3253Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/11