OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共10047条,第1-20条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lv, Zhiguo;  Yang, Zhi;  Li, Feng;  Yang, Xiaojun;  Li, Qianglong;  Zhang, Xin;  Wang, Yishan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(798Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Kuijun;  Feng, Yutao;  Li, Juan;  Yu, Guangbao;  Liu, Linmei;  Xiong, Yuanhui;  Li, Faquan
Adobe PDF(4320Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Qu, Rui;  Mei, Chao;  Yang, Hongtao;  Cao, Jianzhong;  Zhao, Yan
Adobe PDF(676Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tian, Liu-De;  Zhao, Jian-Ke;  Zhou, Yan;  Wang, Tao;  Zhao, Huai-Xue;  Pan, Liang;  Liu, Zhao-Hui
Adobe PDF(1830Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Mei, Yunhui;  Feng, Jingjing;  Wang, Xiaomin;  Lu, Guoquan;  Zhang, Peng;  Lin, Zhongkang
Adobe PDF(2050Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yao, Yong-Sheng;  Ma, Zhen;  Xu, Liang;  Ding, Jiao-Teng;  Wang, Yong-Jie;  Shen, Le;  Jiang, Bo
Adobe PDF(577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Yao;  Su, Tong;  Sheng, Li-Zhi;  Qiang, Peng-Fei;  Xu, Neng;  Li, Lin-Sen;  Zhao, Bao-Sheng
Adobe PDF(2123Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Faliang;  Li, Xuelong;  Zhang, Shichao;  Zhang, Jilian
Adobe PDF(2549Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Liang;  Wu, Dan;  Dong, Zhenjiang;  Li, Xuelong
Adobe PDF(621Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Feng;  Yang, Zhi;  Lv, Zhiguo;  Hu, Xiaohong;  Wei, Yufeng;  Li, Qianglong;  Tang, Shukuai;  Wang, Yishan;  Yang, Xiaojun;  Zhao, Wei
Adobe PDF(719Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, Chengyong;  Wang, Yuanyuan;  Liu, Chenyang;  Wang, Taisheng;  Zhang, Hongxin;  Liao, Wuxia;  Xu, Zhijun;  Yu, Weixing
Adobe PDF(2149Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, Haixiang;  Li, Xinzhong;  Tai, Yuping;  Li, Hehe;  Wang, Jingge;  Tang, Miaomiao;  Tang, Jie;  Wang, Yishan;  Nie, Zhaogang
Adobe PDF(1558Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guo, Lihua;  Guo, Chenggang;  Li, Lei;  Huang, Qinghua;  Li, Yanshan;  Li, Xuelong
Adobe PDF(137Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Nie, Feiping;  Cai, Guohao;  Li, Jing;  Li, Xuelong
Adobe PDF(2164Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Meiling;  Singh, Alok Kumar;  Pedrini, Giancarlo;  Osten, Wolfgang;  Min, Junwei;  Yao, Baoli
Adobe PDF(1233Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Qi;  Cui, Xiaoxia;  Xu, Yantao;  Guo, Haitao;  Gao, Fei;  Peng, Bo
Adobe PDF(1610Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Nannan;  Gao, Xinbo;  Tao, Dacheng;  Yang, Heng;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1544Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cao, Jiale;  Pang, Yanwei;  Li, Xuelong;  Liang, Jingkun
Adobe PDF(853Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Xiaoheng;  Pang, Yanwei;  Li, Xuelong;  Pan, Jing;  Xie, Yinghong
Adobe PDF(921Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huo, Guangwen;  Zhang, Tongyi;  Zhang, Meizhi;  Zhu, Haiyan;  Zha, Xinwei;  Chen, Heng
Adobe PDF(1425Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/12