OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共9943条,第1-20条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, Yanbing;  Shi, Heng;  Tian, Guangyuan
Adobe PDF(884Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Yue;  Shen, Yuan;  Zheng, Rin-Lin;  Shen, Jian-Ping;  Guo, Hai-Tao;  Liu, Chun-Xiao
Adobe PDF(889Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xingyuan;  Wu, Jiayang;  Tan, Mengxi;  Nguyen, Thach G.;  Chu, Sai Tak;  Little, Brent E.;  Morandotti, Roberto;  Mitchell, Arnan;  Moss, David J.
Adobe PDF(7424Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Huimin;  Zhou, Zuofeng;  Cao, Jianzhong
Adobe PDF(4687Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shen, Xiaoliang;  Wang, Yue;  Guo, Haitao;  Liu, Chunxiao
Adobe PDF(204Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Cheng;  Chen, Ming-Chang;  Sun, Hung-Wei;  Lin, C.D.
Adobe PDF(2712Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Xiaodong;  Kong, Depeng;  Li, Siqi;  Wang, Lili
Adobe PDF(2687Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Min, Junwei;  Zhou, Meiling;  Yuan, Xun;  Wen, Kai;  Yu, Xianghua;  Peng, Tong;  Yao, Baoli
Adobe PDF(2037Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Yang;  Yuan, Yuan;  Nie, Feiping;  Wang, Qi
Adobe PDF(1282Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zhaojun;  Cai, Yanan;  Liang, Yansheng;  Dan, Dan;  Yao, Baoli;  Lei, Ming
Adobe PDF(5780Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/10/17
Rotationally asymmetric figure measurement of optical flat using rotational shear phase measuring deflectometry 会议论文
Global Intelligence Industry Conference, GIIC 2018, Beijing, China, 2018-05-22
作者:  Kewei, E.;  Li, Dahai;  Zhao, Jianke;  Xue, Xun;  Li, Jing;  Li, Kun;  Liu, Shangkuo;  Wang, Zhengfeng;  Zhou, Yan
Adobe PDF(518Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Siyuan;  Quan, Naicheng;  Zhang, Chunmin;  Mu, Tingkui;  Hu, Bingliang
Adobe PDF(1361Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Kaidi;  Su, Xiuqin;  Li, Zhe;  Wu, Shaobo
Adobe PDF(1164Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Jingyao;  Su, Xiuqin;  Tan, Jingjing;  Liu, Tong
Adobe PDF(1340Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/16
Analysis and test study of thermal deformation on a grid reinforced CFRP mirror 会议论文
21st International Conference on Composite Materials, ICCM 2017, Xi'an, China, 2017-08-20
作者:  Xu, Liang;  Ding, Jiao-Teng;  Wang, Yong-Jie;  Xie, Yong-Jie;  Ma, Zhen;  Fan, Xue-Wu
Adobe PDF(870Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/15
Study on resin layer polishing of carbon fiber mirror based on ion beam figuring 会议论文
21st International Conference on Composite Materials, ICCM 2017, Xi'an, China, 2017-08-20
作者:  Ding, Jiao Teng;  Fan, Xue Wu;  Xu, Liang;  Ma, Zhen;  Xie, Yong Jie;  Wang, Yong Jie;  Luo, Yao
Adobe PDF(956Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/15
Properties analysis of composite materials for the manufacture of space mirror 会议论文
21st International Conference on Composite Materials, ICCM 2017, Xi'an, China, 2017-08-20
作者:  Yang, Zhiyong;  Lei, Qin;  Pan, Lingying;  Tang, Zhanwen;  Xie, Yongjie;  Zhang, Boming;  Sun, Jianbo;  He, Xijun
Adobe PDF(562Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/15
Mirrors fabricated by all CFRP composites and their dimensional stability in air 会议论文
21st International Conference on Composite Materials, ICCM 2017, Xi'an, China, 2017-08-20
作者:  Wang, YongJie;  Xu, Liang;  Ding, Jiao Teng;  Xie, YongJie;  Ma, Zhen
Adobe PDF(1021Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/15
Noise Contributions in On-Chip Four-Photon States 会议论文
2018 Photonics North, PN 2018, Montreal, QC, Canada, 2018-06-05
作者:  Zhang, Yanbing;  Islam, Mehedi;  Roztocki, Piotr;  Reimer, Christian;  Sciara, Stefania;  Fischer, Bennet;  Bromberg, Yaron;  Caspani, Lucia;  Chu, Sai T.;  Little, Brent E.;  Moss, David J.;  Kues, Michael;  Morandotti, Roberto
Adobe PDF(168Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/15
Formation of nanostructures on the surface of CIGS films by picosecond laser with different beam patterns 会议论文
Photonics for Solar Energy Systems VII, Strasbourg, France, 2018-04-23
作者:  Yang, Huizhu;  Jiang, Gedong;  Wang, Wenjun;  Mei, Xuesong;  Li, Ming
Adobe PDF(2394Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/15