OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, Jia;  Feng, Ye;  Cai, Yajun;  Li, Xiaohui;  Hu, Xiaohong;  Zhang, Wei;  Duan, Lina;  Yang, Zhi;  Wang, Yishan;  Liu, Yuanshan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(3041Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:118/4  |  提交时间:2016/10/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Zhijun;  Mou, Chengbo;  Sun, Zhongyuan;  Zhou, Kaimin;  Wang, Hushan;  Wang, Yishan;  Zhao, Wei;  Zhang, Lin
Adobe PDF(1011Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:97/4  |  提交时间:2015/09/09