OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, Jia;  Feng, Ye;  Cai, Yajun;  Li, Xiaohui;  Hu, Xiaohong;  Zhang, Wei;  Duan, Lina;  Yang, Zhi;  Wang, Yishan;  Liu, Yuanshan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(3041Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:118/4  |  提交时间:2016/10/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xin;  Hu, Xiaohong;  Feng, Ye;  Liu, Yuanshan;  Zhang, Wei;  Yang, Zhi;  Zhao, Wei;  Wang, Yishan;  Liu, Yuanshan (liuyuanshan@opt.ac.cn)
Adobe PDF(1017Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:127/1  |  提交时间:2016/04/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Dengke;  He, Junfang;  Zhu, Changjun;  Wang, Yishan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(304Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:123/1  |  提交时间:2015/03/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, KQ;  Zhao, W;  Yang, YL;  Zhang, MZ;  Li, JP;  Liu, HJ;  Zhang, YP
Adobe PDF(236Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:94/0  |  提交时间:2015/08/18