OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
34-fs, all-fiber all-polarization-maintaining single-mode pulse nonlinear amplifier 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2016, 卷号: 24, 期号: 15, 页码: 16630-16637
作者:  Yu, Jia;  Feng, Ye;  Cai, Yajun;  Li, Xiaohui;  Hu, Xiaohong;  Zhang, Wei;  Duan, Lina;  Yang, Zhi;  Wang, Yishan;  Liu, Yuanshan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(3041Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:119/4  |  提交时间:2016/10/14
Amplification  Fiber Amplifiers  Fibers  Nonlinear Optics  Polarization  Maintaining Fiber  Supercontinuum Generation  
Theoretical analysis of the electromagnetic field inside an anomalous-dispersion microresonator under synthetical pump 期刊论文
CHINESE PHYSICS B, 2016, 卷号: 25, 期号: 3, 页码: 034208
作者:  Xu, Xin;  Hu, Xiaohong;  Feng, Ye;  Liu, Yuanshan;  Zhang, Wei;  Yang, Zhi;  Zhao, Wei;  Wang, Yishan;  Liu, Yuanshan (liuyuanshan@opt.ac.cn)
Adobe PDF(1017Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:131/1  |  提交时间:2016/04/08
Microcavity  Nonlinear Optics  Lugiato-lefever Equation  Field Evolution  
Measurement of femtosecond pulse contrast of low-repetition-rate lasers by optical Kerr effect 期刊论文
JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS, 2014, 卷号: 23, 期号: 3, 页码: 1450031
作者:  Wu, Dengke;  He, Junfang;  Zhu, Changjun;  Wang, Yishan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(304Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:124/1  |  提交时间:2015/03/13
Pulse Contrast Measurement  Nonlinear Optics  Optical Kerr Gate  
Waveguides induced by grey screening solitons 期刊论文
CHINESE PHYSICS, 2006, 卷号: 15, 期号: 2, 页码: 403-406
作者:  Lu, KQ;  Zhao, W;  Yang, YL;  Zhang, MZ;  Li, JP;  Liu, HJ;  Zhang, YP
Adobe PDF(236Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:94/0  |  提交时间:2015/08/18
Soliton Waveguide  Photorefractive Effect  Nonlinear Optics