OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Lihua;  Li, Gang;  Li, Weinan;  Gao, Qi;  Li, Zhe;  Zhao, Wei;  Zhao, Baoyin;  Hou, Chaoqi
Adobe PDF(2243Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:94/2  |  提交时间:2016/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, Jia;  Feng, Ye;  Cai, Yajun;  Li, Xiaohui;  Hu, Xiaohong;  Zhang, Wei;  Duan, Lina;  Yang, Zhi;  Wang, Yishan;  Liu, Yuanshan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(3041Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:118/4  |  提交时间:2016/10/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Xin;  Yang, Zhi;  Li, Qianglong;  Li, Feng;  Yang, Xiaojun;  Wang, Yishan;  Zhao, Wei;  Yang, Zhi (yangzhi@opt.ac.cn)
Adobe PDF(342Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/1  |  提交时间:2016/10/14