OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
KW-level low photodarkening Yb/Ce codoped aluminosilicate fiber fabricated by the chelate gas phase deposition technique 期刊论文
OPTICAL MATERIALS EXPRESS, 2016, 卷号: 6, 期号: 11, 页码: 3558-3564
作者:  Zhang, Lihua;  Li, Gang;  Li, Weinan;  Gao, Qi;  Li, Zhe;  Zhao, Wei;  Zhao, Baoyin;  Hou, Chaoqi
Adobe PDF(2243Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:95/2  |  提交时间:2016/11/30
Aluminosilicates  Chelation  Deposition  Efficiency  Fabrication  Fiber Lasers  Fibers  Gases  Optical Properties  Power Amplifiers  Ytterbium  
34-fs, all-fiber all-polarization-maintaining single-mode pulse nonlinear amplifier 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2016, 卷号: 24, 期号: 15, 页码: 16630-16637
作者:  Yu, Jia;  Feng, Ye;  Cai, Yajun;  Li, Xiaohui;  Hu, Xiaohong;  Zhang, Wei;  Duan, Lina;  Yang, Zhi;  Wang, Yishan;  Liu, Yuanshan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(3041Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:119/4  |  提交时间:2016/10/14
Amplification  Fiber Amplifiers  Fibers  Nonlinear Optics  Polarization  Maintaining Fiber  Supercontinuum Generation  
Research on temperature tuning properties of chirped fiber grating 期刊论文
Guangxue Xuebao/Acta Optica Sinica, 2016, 卷号: 36, 期号: 5
作者:  Zhang, Xin;  Yang, Zhi;  Li, Qianglong;  Li, Feng;  Yang, Xiaojun;  Wang, Yishan;  Zhao, Wei;  Yang, Zhi (yangzhi@opt.ac.cn)
Adobe PDF(342Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:55/1  |  提交时间:2016/10/14
Chirp Modulation  Diffraction Gratings  Dispersion (Waves)  Dispersion Compensation  Fiber Bragg Gratings  Fibers  Stretchers