OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
KW-level low photodarkening Yb/Ce codoped aluminosilicate fiber fabricated by the chelate gas phase deposition technique 期刊论文
OPTICAL MATERIALS EXPRESS, 2016, 卷号: 6, 期号: 11, 页码: 3558-3564
作者:  Zhang, Lihua;  Li, Gang;  Li, Weinan;  Gao, Qi;  Li, Zhe;  Zhao, Wei;  Zhao, Baoyin;  Hou, Chaoqi
Adobe PDF(2243Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:95/2  |  提交时间:2016/11/30
Aluminosilicates  Chelation  Deposition  Efficiency  Fabrication  Fiber Lasers  Fibers  Gases  Optical Properties  Power Amplifiers  Ytterbium  
Experimental observation of soliton molecule evolution in Yb-doped passively mode-locked fiber lasers 期刊论文
LASER PHYSICS LETTERS, 2014, 卷号: 11, 期号: 7, 页码: 075103
作者:  Li, Xiaohui;  Wang, Yishan;  Zhang, Wei;  Zhao, Wei
Adobe PDF(614Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:139/3  |  提交时间:2015/03/12
Fiber Lasers  Mode-locked Lasers  Soliton Molecules  
Very large mode area optical fiber with complex ring cores 期刊论文
OPTIK, 2014, 卷号: 125, 期号: 23, 页码: 7016-7019
作者:  Zhu, Yonggang;  Duan, Kailiang;  Yang, Hening;  Zhao, Baoyin;  Zhao, Wei
Adobe PDF(862Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:158/3  |  提交时间:2015/03/13
Single Mode  Large Mode Area  Fiber Lasers