OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Lihua;  Li, Gang;  Li, Weinan;  Gao, Qi;  Li, Zhe;  Zhao, Wei;  Zhao, Baoyin;  Hou, Chaoqi
Adobe PDF(2243Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:94/2  |  提交时间:2016/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiaohui;  Wang, Yishan;  Zhang, Wei;  Zhao, Wei
Adobe PDF(614Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:139/3  |  提交时间:2015/03/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhu, Yonggang;  Duan, Kailiang;  Yang, Hening;  Zhao, Baoyin;  Zhao, Wei
Adobe PDF(862Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:158/3  |  提交时间:2015/03/13