OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共125条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liao, Jianwen;  Zhang, Lingxuan;  Liu, Mulong;  Wang, Leiran;  Wang, Weiqiang;  Wang, Guoxi;  Ruan, Chi;  Zhao, Wei;  Zhang, Wenfu
Adobe PDF(2421Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:139/3  |  提交时间:2016/11/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Lihua;  Li, Gang;  Li, Weinan;  Gao, Qi;  Li, Zhe;  Zhao, Wei;  Zhao, Baoyin;  Hou, Chaoqi
Adobe PDF(2243Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:94/2  |  提交时间:2016/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Xin;  Bai, Jing;  Zhao, Wei;  Cheng, Guanghua;  Cheng, GH (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China.
Adobe PDF(231Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:77/1  |  提交时间:2016/11/24
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Feng;  Yang, Zhi;  Zhao, Wei;  Li, Qianglong;  Zhang, Xin;  Yang, Xiaojun;  Zhang, Wei;  Wang, Yishan;  Li, Feng (laserlifeng@opt.cn)
Adobe PDF(601Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:155/7  |  提交时间:2016/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han, Biao;  Zhao, Wei;  Wang, Wei;  Su, Yulong;  Liu, Jifang
Adobe PDF(559Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:110/1  |  提交时间:2016/09/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang Hao;  Kang Fu-Zeng;  Zhao Wei;  Xie Yong-Jun;  Kang, Fu-Zeng (kangfuzeng@opt.ac.cn)
Adobe PDF(2616Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:84/1  |  提交时间:2016/10/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Fei-Tao;  Zhao, Wei;  Liu, Yuan-Shan;  Liu, Yuan-Shan (yuanshanliu@yahoo.com)
Adobe PDF(1842Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/1  |  提交时间:2016/10/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, Jia;  Feng, Ye;  Cai, Yajun;  Li, Xiaohui;  Hu, Xiaohong;  Zhang, Wei;  Duan, Lina;  Yang, Zhi;  Wang, Yishan;  Liu, Yuanshan;  Zhao, Wei
Adobe PDF(3041Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:118/4  |  提交时间:2016/10/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Weiqiang;  Chu, Sai T.;  Little, Brent E.;  Pasquazi, Alessia;  Wang, Yishan;  Wang, Leiran;  Zhang, Wenfu;  Wang, Lei;  Hu, Xiaohong;  Wang, Guoxi;  Hu, Hui;  Su, Yulong;  Li, Feitao;  Liu, Yuanshan;  Zhao, Wei;  Zhao, W
Adobe PDF(984Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:121/7  |  提交时间:2016/11/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xin;  Feng, Ye;  Liu, Yuan-Shan;  Wu, Guan-Hao;  Wang, Yi-Shan;  Wei, Ru-Yi;  Zhao, Wei;  Liu, Yuan-Shan (liuyuanshan@opt.ac.cn)
Adobe PDF(455Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:67/2  |  提交时间:2016/10/14