OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xin;  Feng, Ye;  Liu, Yuanshan;  Hu, Xiaohong;  Li, Feitao;  Zhang, Ting;  Zhang, Wei;  Yang, Zhi;  Cheng, Zhao;  Zhao, Wei;  Wang, Yishan
Adobe PDF(1322Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:110/3  |  提交时间:2015/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Wei;  Hu, Xiaohong;  Wang, Yishan
Adobe PDF(2500Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:444/9  |  提交时间:2014/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma Zai-Ru;  Sui Zhan;  Zhou Gui-Yong;  Sun Nian-Chun;  Wang Yi-Shan;  Wang Xiang-Ling;  Zhang Bin;  Zhang Rong-Zhu
Adobe PDF(4917Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:83/0  |  提交时间:2015/06/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma Aai-Ru;  Sui Zhan;  Feng Guo-Ying;  Sun Nian-Chun;  Wang Yi-Shan;  Zhang Bin;  Chen Jian-Guo
Adobe PDF(1172Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2015/06/30