OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma Zai-Ru;  Sui Zhan;  Zhou Gui-Yong;  Sun Nian-Chun;  Wang Yi-Shan;  Wang Xiang-Ling;  Zhang Bin;  Zhang Rong-Zhu
Adobe PDF(4917Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:83/0  |  提交时间:2015/06/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma Aai-Ru;  Sui Zhan;  Feng Guo-Ying;  Sun Nian-Chun;  Wang Yi-Shan;  Zhang Bin;  Chen Jian-Guo
Adobe PDF(1172Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2015/06/30