OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Feng;  Yang, Zhi;  Zhao, Wei;  Li, Qianglong;  Zhang, Xin;  Yang, Xiaojun;  Zhang, Wei;  Wang, Yishan;  Li, Feng (laserlifeng@opt.cn)
Adobe PDF(601Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:155/7  |  提交时间:2016/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang Jian-Ming;  Duan Kai-Liang;  Wang Yi-Shan
Adobe PDF(345Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2015/08/26