OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Duan, Li-Na;  Su, Yu-Long;  Wang, Yong-Gang;  Li, Lu;  Wang, Xi;  Wang, Yi-Shan
Adobe PDF(1616Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:122/3  |  提交时间:2016/03/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xin;  Feng, Ye;  Liu, Yuanshan;  Hu, Xiaohong;  Li, Feitao;  Zhang, Ting;  Zhang, Wei;  Yang, Zhi;  Cheng, Zhao;  Zhao, Wei;  Wang, Yishan
Adobe PDF(1322Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:110/3  |  提交时间:2015/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Xianglian;  Wang, Yonggang;  Li, Xiaohui;  Wang, Yishan;  Zhao, Wei;  Hu, Xiaohong;  Zhang, Wei;  Wang, Hushan;  Yang, Zhi;  Shen, Deyuan;  Li, Cheng;  Chen, Guangde;  Tsang, Yuen Hong
Adobe PDF(937Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:319/3  |  提交时间:2014/09/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang Jian-Ming;  Duan Kai-Liang;  Wang Yi-Shan
Adobe PDF(345Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2015/08/26