OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, Xianghua;  Yao, Baoli;  Lei, Ming;  Gao, Peng;  Ma, Baiheng
Adobe PDF(412Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:168/0  |  提交时间:2014/09/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Liju;  Yao, Baoli;  Han, Junhe;  Gao, Peng;  Chen, Yi;  Wang, Yingli;  Lei, Ming
Adobe PDF(406Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:320/0  |  提交时间:2010/01/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen Li-Ju;  Yao Bao-Li;  Han Jun-He;  Gao Peng;  Chen Yi;  Wang Ying-Li;  Lei Ming
Adobe PDF(235Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:69/0  |  提交时间:2015/08/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao Peng;  Yao Bao-Li;  Han Jun-He;  Chen Li-Ju;  Wang Ying-Li;  Lei Ming
Adobe PDF(234Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:261/1  |  提交时间:2011/09/30