OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, Yansheng;  Yao, Baoli;  Lei, Ming;  Yan, Shaohui;  Yu, Xianghua;  Li, Manman;  Yao, Baoli (yaobl@opt.ac.cn)
Adobe PDF(10283Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:69/1  |  提交时间:2016/11/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, Yansheng;  Yao, Baoli;  Ma, Baiheng;  Lei, Ming;  Yan, Shaohui;  Yu, Xianghua;  Yao, Baoli (yaobl@opt.ac.cn)
Adobe PDF(2493Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:148/1  |  提交时间:2016/04/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang Ying-Li;  Yao Bao-Li;  Neimule, Menke;  Ren Zhi-Wei;  Lei Ming;  Ren Li-Yong
Adobe PDF(227Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2015/08/19