OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu Xiang-Hua;  Yao Bao-Li;  Li Xin-Yu;  Liu Shi-Lei;  Lei Ming;  Li Run-Ze;  Liang Yan-Sheng;  Zhou Xing;  Wu Di;  Dan Dan;  Min Jun-Wei;  Yan Shao-Hui
Adobe PDF(756Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:114/0  |  提交时间:2015/07/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lei, Ming;  Xu, Hanpeng;  Yang, Hao;  Yao, Baoli
Adobe PDF(501Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/0  |  提交时间:2015/08/26