OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu Xiang-Hua;  Yao Bao-Li;  Li Xin-Yu;  Liu Shi-Lei;  Lei Ming;  Li Run-Ze;  Liang Yan-Sheng;  Zhou Xing;  Wu Di;  Dan Dan;  Min Jun-Wei;  Yan Shao-Hui
Adobe PDF(756Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:114/0  |  提交时间:2015/07/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, Xianghua;  Yao, Baoli;  Lei, Ming;  Gao, Peng;  Ma, Baiheng
Adobe PDF(412Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:168/0  |  提交时间:2014/09/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao Peng;  Yao Bao-Li;  Han Jun-He;  Chen Li-Ju;  Wang Ying-Li;  Lei Ming
Adobe PDF(234Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:261/1  |  提交时间:2011/09/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han Jun-He;  Yao Bao-Li;  Gao Peng;  Chen Li-Ju;  Wang Ying-Li;  Lei Ming
Adobe PDF(1160Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:263/1  |  提交时间:2011/09/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han, Junhe;  Yao, Baoli;  Gao, Peng;  Chen, Liju;  Wang, Yingli;  Lei, Ming;  Baoli Yao
Adobe PDF(608Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:349/1  |  提交时间:2010/01/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang Ying-Li;  Yao Bao-Li;  Neimule, Menke;  Ren Zhi-Wei;  Lei Ming;  Ren Li-Yong
Adobe PDF(227Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2015/08/19