OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
F-state based permanent optical data storage in bacteriorhodopsin film 期刊论文
ACTA PHYSICA SINICA, 2015, 卷号: 64, 期号: 2
作者:  Yu Xiang-Hua;  Yao Bao-Li;  Li Xin-Yu;  Liu Shi-Lei;  Lei Ming;  Li Run-Ze;  Liang Yan-Sheng;  Zhou Xing;  Wu Di;  Dan Dan;  Min Jun-Wei;  Yan Shao-Hui
Adobe PDF(756Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:117/0  |  提交时间:2015/07/14
Bacteriorhodopsin  Optical Data Storage  Femtosecond Laser  Spatial Light Modulation  
Femtosecond laser-induced permanent anisotropy in bacteriorhodopsin films and applications in optical data storage 期刊论文
JOURNAL OF MODERN OPTICS, 2013, 卷号: 60, 期号: 4, 页码: 309-314
作者:  Yu, Xianghua;  Yao, Baoli;  Lei, Ming;  Gao, Peng;  Ma, Baiheng
Adobe PDF(412Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:168/0  |  提交时间:2014/09/17
Bacteriorhodopsin  Photoinduced Anisotropy  Optical Data Storage  
Modulation of the azimuth of polarization of reconstruction beam on the diffraction efficiency of anisotropic gratings recorded in bacteriorhodopsin films by two parallel linearly polarized beams 期刊论文
ACTA PHYSICA SINICA, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 2952-2958
作者:  Gao Peng;  Yao Bao-Li;  Han Jun-He;  Chen Li-Ju;  Wang Ying-Li;  Lei Ming
Adobe PDF(234Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:261/1  |  提交时间:2011/09/30
Bacteriorhodopsin  Photoinduced Anisotropy  Diffraction Efficiency  Jones Matrix  
Influence of auxiliary violet light on holographic diffraction efficiency under different recording intensities in bacteriorhodopsin film 期刊论文
ACTA PHYSICA SINICA, 2008, 卷号: 57, 期号: 4, 页码: 2199-2204
作者:  Han Jun-He;  Yao Bao-Li;  Gao Peng;  Chen Li-Ju;  Wang Ying-Li;  Lei Ming
Adobe PDF(1160Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:263/1  |  提交时间:2011/09/30
Bacteriorhodopsin  Diffraction Efficiency  Contrast Of Interference Fringe  
Application of bacteriorhodopsin film for polarization phase-shifting interferometry 期刊论文
JOURNAL OF MODERN OPTICS, 2008, 卷号: 55, 期号: 14, 页码: 2215-2222
作者:  Han, Junhe;  Yao, Baoli;  Gao, Peng;  Chen, Liju;  Wang, Yingli;  Lei, Ming;  Baoli Yao
Adobe PDF(608Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:349/1  |  提交时间:2010/01/27
Bacteriorhodopsin  Phase-shifting Interferometry  Jones Matrices  Phase Unwrapping  
Experimental and theoretical studies on auxiliary violet light increasing the diffraction efficiency of holographic gratings in bacteriorhodopsin film 期刊论文
ACTA PHYSICA SINICA, 2006, 卷号: 55, 期号: 10, 页码: 5200-5205
作者:  Wang Ying-Li;  Yao Bao-Li;  Neimule, Menke;  Ren Zhi-Wei;  Lei Ming;  Ren Li-Yong
Adobe PDF(227Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2015/08/19
Bacteriorhodopsin  Holography  Diffraction Efficiency  Saturation Absorption