OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guo, Rongli;  Yao, Baoli;  Min, Junwei;  Zhou, Meiling;  Yu, Xianghua;  Lei, Ming;  Yan, Shaohui;  Yang, Yanlong;  Dan, Dan
Unknown(1999Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:156/0  |  提交时间:2015/03/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Min, Junwei;  Yao, Baoli;  Zhou, Meiling;  Guo, Rongli;  Lei, Ming;  Yang, Yanlong;  Dan, Dan;  Yan, Shaohui;  Peng, Tong
Unknown(1098Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:177/1  |  提交时间:2015/03/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Min, Junwei;  Yao, Baoli;  Gao, Peng;  Ma, Baiheng;  Yan, Shaohui;  Peng, Fei;  Zheng, Juanjuan;  Ye, Tong;  Rupp, Romano;  Yao Baoli
Adobe PDF(970Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:255/3  |  提交时间:2012/06/29