OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共8条,第1-8条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Jun;  Wang, Meng;  Zhang, Shengping;  Li, Xuelong;  Wu, Xindong
Adobe PDF(8770Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:70/1  |  提交时间:2016/10/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Bing Nan;  Qin, Jing;  Wang, Rong;  Wang, Meng;  Li, Xuelong;  Li, Bing Nan (bingoon@ieee.org)
Adobe PDF(8514Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:91/1  |  提交时间:2016/10/31
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Qinghua;  Yang, Feibin;  Liu, Longzhong;  Li, Xuelong
Adobe PDF(3161Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:123/2  |  提交时间:2015/03/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Kaihua;  Liu, Qingshan;  Song, Huihui;  Li, Xuelong
Adobe PDF(2027Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:91/1  |  提交时间:2015/09/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhu, Qingsong;  Shao, Ling;  Li, Xuelong;  Wang, Lei
Adobe PDF(3819Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:97/1  |  提交时间:2015/07/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Bin;  Gao, Xinbo;  Tao, Dacheng;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1531Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:138/0  |  提交时间:2015/03/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Huiyu;  Li, Xuelong;  Schaefer, Gerald;  Celebi, M. Emre;  Miller, Paul
Adobe PDF(5471Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:141/1  |  提交时间:2015/06/10
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, Xinbo;  Fu, Rong;  Li, Xuelong;  Tao, Dacheng;  Zhang, Beichen;  Yang, Huigen
Adobe PDF(1755Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:65/1  |  提交时间:2015/10/20