OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Yuwu;  Lai, Zhihui;  Xu, Yong;  Li, Xuelong;  Zhang, David;  Yuan, Chun
Adobe PDF(3239Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:70/1  |  提交时间:2016/09/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhu, Xiaofeng;  Li, Xuelong;  Zhang, Shichao;  Zhang, SC
Adobe PDF(853Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:115/2  |  提交时间:2016/03/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Yanshan;  Huang, Qinghua;  Xie, Weixin;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1140Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:112/4  |  提交时间:2015/08/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shao, Ling;  Zhu, Fan;  Li, Xuelong
Adobe PDF(3181Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:107/0  |  提交时间:2015/07/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Shengye;  Xu, Xinxing;  Xu, Dong;  Lin, Stephen;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1297Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:312/1  |  提交时间:2015/07/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shao, Ling;  Liu, Li;  Li, Xuelong
Adobe PDF(4134Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:117/0  |  提交时间:2015/03/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ji, Rongrong;  Gao, Yue;  Hong, Richang;  Liu, Qiong;  Tao, Dacheng;  Li, Xuelong
Adobe PDF(3921Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:157/1  |  提交时间:2015/03/18