OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共194条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pang, Yanwei;  Cao, Jiale;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1738Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:76/1  |  提交时间:2016/10/31
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Rui;  Nie, Feiping;  Li, Xuelong;  Nie, Feiping (feipingnie@gmail.com)
Adobe PDF(1761Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:263/1  |  提交时间:2016/10/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  An, Le;  Chen, Xiaojing;  Yang, Songfan;  Li, Xuelong;  Chen, Xiaojing (xchen010@ucr.edu)
Adobe PDF(3831Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:117/2  |  提交时间:2016/10/10
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xia, Yingjie;  Zhu, Mingzhe;  Gu, Qianping;  Zhang, Luming;  Li, Xuelong;  Xia, Yingjie (xiayingjie@zju.edu.cn)
Adobe PDF(2666Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:86/0  |  提交时间:2016/10/10
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han, Zhizhong;  Liu, Zhenbao;  Han, Junwei;  Vong, Chi-Man;  Bu, Shuhui;  Li, Xuelong;  Liu, Zhenbao (liuzhenbao@nwpu.edu.cn)
Adobe PDF(3347Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:133/1  |  提交时间:2016/10/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Dingwen;  Han, Junwei;  Li, Chao;  Wang, Jingdong;  Li, Xuelong;  Han, JW
Adobe PDF(7504Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:244/1  |  提交时间:2016/11/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Bing Nan;  Yu, Qiang;  Wang, Rong;  Xiang, Kui;  Wang, Meng;  Li, Xuelong;  Li, BN (reprint author), Hefei Univ Technol, Dept Biomed Engn, Hefei 230009, Peoples R China.
Adobe PDF(1305Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/1  |  提交时间:2016/11/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Yuwu;  Lai, Zhihui;  Xu, Yong;  You, Jane;  Li, Xuelong;  Yuan, Chun
Adobe PDF(1389Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/1  |  提交时间:2016/09/22
Multimodal learning via exploring deep semantic similarity 会议论文
MM 2016 - Proceedings of the 2016 ACM Multimedia Conference, Amsterdam, United kingdom, 2016-10-15
作者:  Hu, Di;  Lu, Xiaoqiang;  Li, Xuelong
Adobe PDF(437Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/1  |  提交时间:2016/11/29
Semantics  
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xuelong;  Mou, Lichao;  Lu, Xiaoqiang;  Lu, Xiaoqiang (luxq666666@gmail.com)
Adobe PDF(1835Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:512/3  |  提交时间:2016/10/13