OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, Chengju;  Ren, Liyong;  Guo, Wenge;  Fu, Haiwei;  Xu, Yiping;  Liu, Yinggang;  Zhang, Xiaozhen;  Ma, Chengju (chengjuma@xsyu.edu.cn)
Adobe PDF(1080Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:57/3  |  提交时间:2016/10/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Yiping;  Ren, Liyong;  Wang, Yingli;  Kong, Xudong;  Liang, Jian;  Ren, Kaili;  Lin, Xiao
Adobe PDF(3001Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:166/1  |  提交时间:2015/09/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Yiping;  Ren, Liyong;  Ma, Chengju;  Wang, Yingli;  Liang, Jian;  Qu, Enshi
Adobe PDF(553Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:148/0  |  提交时间:2015/03/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Yiping;  Ren, Liyong;  Ma, Chengju;  Liang, Jian
Adobe PDF(889Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:144/0  |  提交时间:2015/03/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ju, Haijuan;  Ren, Liyong;  Lin, Xiao;  Liang, Jian;  Ma, Chengju
Adobe PDF(722Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:334/0  |  提交时间:2014/01/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ju, Haijuan;  Ren, Liyong;  Liang, Jian;  Ma, Chengju
Adobe PDF(466Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:521/5  |  提交时间:2013/05/10
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, Jian;  Ren, Li-Yong;  Yun, Mao-Jin;  Han, Xu;  Wang, Xing-Jun
Adobe PDF(1132Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:412/1  |  提交时间:2011/12/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ren, Liyong;  Tomita, Yasuo;  Ren, LY
Adobe PDF(1153Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:303/1  |  提交时间:2010/01/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang Shi-He;  Ren Li-Yong;  Lu Yu
Adobe PDF(221Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:179/5  |  提交时间:2011/09/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Shihe;  Ren, Liyong;  Liu, Yu;  Tomita, Yasuo;  Liyong Ren
Adobe PDF(245Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:356/4  |  提交时间:2010/01/13