OPT OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Duan, Zuo-Liang;  Ren, Li-Yong;  Zhang, Ya-Ni;  Wang, Han-Yi;  Yao, Bao-Li;  Zhao, Wei
Adobe PDF(134Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:389/13  |  提交时间:2010/12/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang Ya-Ni;  Miao Run-Cai;  Ren Li-Yong;  Wang Han-Yi;  Wang Li-Li;  Zhao Wei
Adobe PDF(1266Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:222/0  |  提交时间:2010/01/12