OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yuan, Yuan;  Feng, Yachuang;  Lu, Xiaoqiang
Adobe PDF(1891Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:26/1  |  提交时间:2017/12/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yuan, Yuan;  Zheng, Xiangtao;  Lu, Xiaoqiang;  Lu, XQ (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Ctr OPT IMagery Anal & Learning OPTIMAL, Xian 710119, Peoples R China.
Adobe PDF(1014Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:115/1  |  提交时间:2017/05/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Feng, Yachuang;  Yuan, Yuan;  Lu, Xiaoqiang;  Lu, Xiaoqiang (luxq666666@gmail.com)
Adobe PDF(946Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:85/1  |  提交时间:2016/12/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zheng, Xiangtao;  Yuan, Yuan;  Lu, Xiaoqiang;  Lu, Xiaoqiang (luxq666666@gmail.com)
Adobe PDF(1951Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:118/1  |  提交时间:2016/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Bing Nan;  Yu, Qiang;  Wang, Rong;  Xiang, Kui;  Wang, Meng;  Li, Xuelong;  Li, BN (reprint author), Hefei Univ Technol, Dept Biomed Engn, Hefei 230009, Peoples R China.
Adobe PDF(1305Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/1  |  提交时间:2016/11/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xuelong;  Mou, Lichao;  Lu, Xiaoqiang;  Lu, Xiaoqiang (luxq666666@gmail.com)
Adobe PDF(1835Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:512/3  |  提交时间:2016/10/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pang, Yanwei;  Zhu, Hailong;  Li, Xinyu;  Li, Xuelong;  Pang, YW
Adobe PDF(741Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:67/1  |  提交时间:2016/11/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xuelong;  Guo, Qun;  Lu, Xiaoqiang
Adobe PDF(2726Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:62/2  |  提交时间:2016/09/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, Haitao;  Huang, Qinghua;  Xu, Xiangmin;  Li, Xuelong
Adobe PDF(4428Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/1  |  提交时间:2016/09/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Zhifeng;  Gong, Dihong;  Li, Qiang;  Tao, Dacheng;  Li, Xuelong
Adobe PDF(886Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:350/1  |  提交时间:2016/04/08