OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共3673条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hyperspectral image classification based on adaptive segmentation 期刊论文
Optik, 2018, 卷号: 172, 页码: 612-621
作者:  Wu, Yinhua;  Hu, Bingliang;  Gao, Xiaohui;  Wei, Ruyi
Adobe PDF(2214Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/09/07
Structurally Incoherent Low-Rank Nonnegative Matrix Factorization for Image Classification 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING, 2018, 卷号: 27, 期号: 11, 页码: 5248-5260
作者:  Lu, Yuwu;  Yuan, Chun;  Zhu, Wenwu;  Li, Xuelong
Adobe PDF(2165Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/09/11
Nmf  Structurally Incoherent  Low-rank  Image Classification  
Effect of the surface microstructure ablated by femtosecond laser on the bonding strength of EBCs for SiC/SiC composites 期刊论文
Optics Communications, 2018, 卷号: 424, 页码: 137-144
作者:  Zhai, Zhaoyang;  Wang, Wenjun;  Mei, Xuesong;  Li, Ming;  Cui, Jianlei;  Wang, Fangcheng;  Pan, Aifei;  Wang, Wenjun (wenjunwang@mail.xjtu.edu.cn)
Adobe PDF(3504Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2018/05/28
The preparation of Yttrium Aluminosilicate (YAS) Glass Fiber with heavy doping of Tm3+ from Polycrystalline YAG ceramics 期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2018, 卷号: 101, 期号: 10, 页码: 4627-4633
作者:  Zhang, Yeming;  Qian, Guoquan;  Xiao, Xusheng;  Tian, Xiangling;  Ding, Xinqi;  Ma, Zhijun;  Yang, Luyun;  Guo, Haitao;  Xu, Shanhui;  Yang, Zhongmin;  Qiu, Jianrong
Adobe PDF(1832Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/09/14
Fibers  Lasers  Optical Materials  Properties  Yttrium Aluminosilicate  
Investigation of stimulated Raman scattering in high-power co-pumping fiber amplifiers 期刊论文
LASER PHYSICS, 2018, 卷号: 28, 期号: 10
作者:  Zheng, Jinkun;  Zhao, Wei;  Zhao, Baoyin;  Li, Zhe;  Li, Gang;  Gao, Qi;  Ju, Pei;  Gao, Wei;  She, Shengfei;  Wu, Peng
Adobe PDF(2135Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/18
Stimulated Raman Scattering  High Power Fiber Amplifier  Beam Quality  Master Oscillator Power Amplifier  Ytterbium-doped Double-cladding Fiber  
Image hashing with color vector angle 期刊论文
NEUROCOMPUTING, 2018, 卷号: 308, 页码: 147-158
作者:  Tang, Zhenjun;  Li, Xuelong;  Zhang, Xianquan;  Zhang, Shichao;  Dai, Yumin;  Zhang, SC (reprint author), Guangxi Normal Univ, Guangxi Key Lab Multisource Informat Min & Secur, Guilin 541004, Peoples R China.
Adobe PDF(5020Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/07/13
Image Hashing  Hashing Function  Color Vector Angle  Color Histogram  
Effects of capacitance ratio on the image linearity of capacitive division image readout 期刊论文
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2018, 卷号: 902, 页码: 76-82
作者:  Lei, Fanpu;  Bai, Yonglin;  Zhu, Bingli;  Wang, Bo;  Bai, Xiaohong;  Hou, Xun;  Lei, Fanpu (leifanpu@opt.ac.cn)
Adobe PDF(1422Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/07/10
Adaptive Projected Matrix Factorization method for data clustering 期刊论文
NEUROCOMPUTING, 2018, 卷号: 306, 页码: 182-188
作者:  Chen, Mulin;  Wang, Qi;  Li, Xuelong;  Wang, Qi (crabwq@gmail.com)
Adobe PDF(783Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/06/07
Clustering  Graph Learning  Subspace Learning  Matrix Factorization  
Auto-weighted 2-dimensional maximum margin criterion 期刊论文
Pattern Recognition, 2018, 卷号: 83, 页码: 220-229
作者:  Zhang, Han;  Nie, Feiping;  Zhang, Rui;  Li, Xuelong;  Nie, Feiping (feipingnie@gmail.com)
Adobe PDF(1814Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/06/25
Dissipative soliton with sidebands on spectrum in an all-fibre laser 期刊论文
LASER PHYSICS, 2018, 卷号: 28, 期号: 9
作者:  Duan, Lina;  Zhang, Ting;  Wang, Hushan;  Wang, Yishan;  Li, Yan;  Fu, Haiwei
Adobe PDF(1970Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/09/03
Ultrafast Fibre Lasers  Pulse Propagation And Temporal Solitons  Pulse Compression