OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共148条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, An;  Zhang, Yan;  Wen, Kai;  Zhou, Meiling;  Min, Junwei;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(5106Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xinzhong;  Ma, Haixiang;  Zhang, Hao;  Tai, Yuping;  Li, Hehe;  Tang, Miaomiao;  Wang, Jingge;  Tang, Jie;  Cai, Yangjian
Adobe PDF(5691Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Qiu-Rong;  Wang, Hui;  Yuan, Cheng-Long;  Li, Bing;  Wang, Yu-Hao
Adobe PDF(2982Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/09/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Kuijun;  Fu, Di;  Feng, Yutao;  Li, Juan;  Hao, Xiongbo;  Li, Faquan;  Feng, YT (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Key Lab Spectral Imaging Technol, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(4044Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/07/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Xiaoyuan;  Zhang, Tongyi;  Wan, Rengang;  Xu, Yongtao;  Zhao, Changhong;  Guo, Sheng;  Lu, XY (reprint author), Xinxiang Med Univ, Sch Biomed Engn, Xinxiang 453003, Peoples R China.
Adobe PDF(12878Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2018/05/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Kuijun;  Feng, Yutao;  Yu, Guangbao;  Liu, Linmei;  Li, Juan;  Xiong, Yuanhui;  Li, Faquan
Adobe PDF(5662Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/04/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Xu;  Wang, Meirong;  Lou, Cibo;  Zhang, Peng
Adobe PDF(2293Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/04/04
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Qingming;  Li, Tenghao;  Zhu, Yujiao;  Yu, Weixing;  Zhang, Xuming
Adobe PDF(4096Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2018/04/04
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xingyuan;  Wu, Jiayang;  Nguyen, Thach G.;  Shoeiby, Mehrdad;  Chu, Sai T.;  Little, Brent E.;  Morandotti, Roberto;  Mitchell, Arnan;  Moss, David J.;  Moss, David J (dmoss@swin.edu.au)
Adobe PDF(5176Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:85/0  |  提交时间:2018/03/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Guodong;  Stoian, Razvan;  Zhao, Wei;  Cheng, Guanghua
Adobe PDF(2659Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2018/03/05