OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共150条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Frequency-demultiplication OEO for stable millimeter-wave signal generation utilizing phase-locked frequency-quadrupling 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 21, 页码: 27358-27367
作者:  Liu, Jingliang;  Liu, Anni;  Wu, Zhonghan;  Gao, Yiran;  Dai, Jian;  Liu, Yuanan;  Xu, Kun
Adobe PDF(2475Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/11/07
Long-term measurement of high Q optical resonators based on optical vector network analysis with Pound Drever Hall technique 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 21, 页码: 26888-26895
作者:  Chen, Zenghui;  Ye, Long;  Dai, Jian;  Zhang, Tian;  Yin, Feifei;  Zhou, Yue;  Xu, Kun
Adobe PDF(2577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/11/07
Subwavelength resolution Fourier ptychography with hemispherical digital condensers 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 18, 页码: 23119-23131
作者:  Pan, An;  Zhang, Yan;  Wen, Kai;  Zhou, Meiling;  Min, Junwei;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(5106Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/09
Close-packed optical vortex lattices with controllable structures 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 18, 页码: 22965-22975
作者:  Li, Xinzhong;  Ma, Haixiang;  Zhang, Hao;  Tai, Yuping;  Li, Hehe;  Tang, Miaomiao;  Wang, Jingge;  Tang, Jie;  Cai, Yangjian
Adobe PDF(5691Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/09
Large-area single photon compressive imaging based on multiple micro-mirrors combination imaging method 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 15, 页码: 19080-19090
作者:  Yan, Qiu-Rong;  Wang, Hui;  Yuan, Cheng-Long;  Li, Bing;  Wang, Yu-Hao
Adobe PDF(2982Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/09/11
Simulation and application of the emission line O19P18 of O-2 (a(1)Delta(g) ) dayglow near 1.27 mu m for wind observations from limb-viewing satellites 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 13, 页码: 16984-16999
作者:  Wu, Kuijun;  Fu, Di;  Feng, Yutao;  Li, Juan;  Hao, Xiongbo;  Li, Faquan;  Feng, YT (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Key Lab Spectral Imaging Technol, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(4044Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2018/07/13
Numerical investigation of narrowband infrared absorber and sensor based on dielectric-metal metasurface 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 8, 页码: 10179-10187
作者:  Lu, Xiaoyuan;  Zhang, Tongyi;  Wan, Rengang;  Xu, Yongtao;  Zhao, Changhong;  Guo, Sheng;  Lu, XY (reprint author), Xinxiang Med Univ, Sch Biomed Engn, Xinxiang 453003, Peoples R China.
Adobe PDF(12878Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/0  |  提交时间:2018/05/03
Development of an imaging gas correlation spectrometry based mid-infrared camera for two-dimensional mapping of CO in vehicle exhausts 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 7, 页码: 8239-8251
作者:  Wu, Kuijun;  Feng, Yutao;  Yu, Guangbao;  Liu, Linmei;  Li, Juan;  Xiong, Yuanhui;  Li, Faquan
Adobe PDF(5662Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2018/04/19
Optical amplification of Airy beams by photorefractive two-wave mixing 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 6, 页码: 7281-7287
作者:  Yang, Xu;  Wang, Meirong;  Lou, Cibo;  Zhang, Peng
Adobe PDF(2293Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/04/04
Dielectrophoresis-actuated in-plane optofluidic lens with tunability of focal length from negative to positive 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2018, 卷号: 26, 期号: 6, 页码: 6532-6541
作者:  Chen, Qingming;  Li, Tenghao;  Zhu, Yujiao;  Yu, Weixing;  Zhang, Xuming
Adobe PDF(4096Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2018/04/04