OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共125条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Meiling;  Singh, Alok Kumar;  Pedrini, Giancarlo;  Osten, Wolfgang;  Min, Junwei;  Yao, Baoli;  Yao, BL (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1271Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:76/2  |  提交时间:2018/01/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guo, Lei;  Li, Ming;  Li, Tao;  Zhang, Shuaiyi;  Yang, Kejian;  Fan, Mingqi;  Zhao, Shengzhi
Adobe PDF(1502Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2017/12/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Lu;  Wang, Yonggang;  Wang, Zhen Fu;  Wang, Xi;  Yang, Guowen
Adobe PDF(987Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2017/12/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yun, Ling;  Zhao, Wei
Adobe PDF(815Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2017/12/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yin, Xingliang;  Jiang, Menghua;  Sun, Zhe;  Hui, Yongling;  Lei, Hong;  Li, Qiang;  Yin, Xingliang (yxl199102@163.com)
Adobe PDF(919Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:70/0  |  提交时间:2017/05/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kang Yan;  Li Lifei;  Duan Xuejie;  Zhang Tongyi;  Li Dongjian;  Zhao Wei
Adobe PDF(725Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:107/1  |  提交时间:2017/04/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Su, Yulong;  Hu, Hui;  Feng, Huan;  Li, Lu;  Han, Biao;  Wen, Yu;  Wang, Yishan;  Si, Jinhai;  Xie, Xiaoping;  Wang, Weiqiang;  Hu, Hui (johnhuihui@opt.ac.cn)
Adobe PDF(952Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:110/5  |  提交时间:2016/12/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Chun;  Cai, Wei;  Liu, Jie;  Su, Liangbi;  Jiang, Dapeng;  Ma, Fengkai;  Zhang, Qian;  Xu, Jun;  Wang, Yonggang
Adobe PDF(659Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2016/09/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kong, Youchao
Adobe PDF(1504Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2016/08/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Xi;  Wang, Yonggang;  Duan, Lina;  Li, Lu;  Sun, Hang;  Wang, YG
Adobe PDF(633Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:77/2  |  提交时间:2016/03/04