OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共2736条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Discrete Spectral Hashing for Efficient Similarity Retrieval 期刊论文
IEEE Transactions on Image Processing, 2019, 卷号: 28, 期号: 3
作者:  Hu, Di;  Nie, Feiping;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1938Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/11/08
Spectral Rotation  Discrete Spectral Hashing  
Experimental demonstration of quasi-omni-directional transmitter for underwater wireless optical communication based on blue LED array and freeform lens 期刊论文
Optics Communications, 2019, 卷号: 434, 页码: 184-190
作者:  Han, Biao;  Zhao, Wei;  Zheng, Yunqiang;  Meng, Jiacheng;  Wang, Tao;  Han, Yi;  Wang, Wei;  Su, Yulong;  Duan, Tao;  Xie, Xiaoping
Adobe PDF(2625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/12/03
Ocean Optics  Underwater Wireless Optical Communication  Freeform Lens  Led Array  
The application of active polarization imaging technology of the vehicle theodolite 期刊论文
Optics Communications, 2019, 卷号: 433, 页码: 74-80
作者:  Xie, Meilin;  Ma, Caiwen;  Liu, Kai;  Liu, Peng;  Hao, Wei;  Han, Junfeng;  Huang, Wei;  Lian, Xuezheng;  Feng, Xubin;  Jing, Feng
Adobe PDF(1125Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:17/1  |  提交时间:2018/11/08
Circular Polarization  Pulsed Laser  Non Landing Measurement  Beam Direction  Depolarization Degree  
Research on Applications of FastICA Algorithm in the Detection of Dangerous Liquids 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2019, 卷号: 33, 期号: 2
作者:  Zhou, Dongmei;  Qiu, Shi;  Tan, Jiahai;  Li, Xiaofeng;  Chen, Chen
Adobe PDF(954Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/11/21
Self-adaption  Uwb Centimeter Wave  Fastica  S-parameter  Detection Of Dangerous Liquids  
Optimized design of an emerging optical imager using compressive sensing 期刊论文
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 2019, 卷号: 110, 期号: SI, 页码: 158-164
作者:  Liu, Gang;  Wen, Desheng;  Song, Zongxi;  Li, Zhixin;  Zhang, Weikang;  Wei, Xin
Adobe PDF(2124Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/06
Optical Instrument  Interferometry  Compressive Sensing  Photonic Integrated Circuit  
High-performance mid-infrared frequency upconversion in lithium niobate waveguide patterned with metasurfaces 期刊论文
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 2019, 卷号: 52, 期号: 3
作者:  Chi, Jiao;  Liu, Hongjun;  Huang, Nan;  Wang, Zhaolu
Adobe PDF(1393Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/12/06
Metasurface-assisted  Phase-matching-free  Mid-infrared  Frequency Upconversion  
Ultra-thin carbon fiber mirrors: nickel plated, optical fabrication and thermal deformation test 期刊论文
Optik, 2019, 卷号: 176, 页码: 85-92
作者:  Xu, Liang;  Xie, Yongjie;  Wang, Yongjie;  Ding, Jiaoteng;  Ma, Zhen;  Fan, Xuewu
Adobe PDF(2196Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/26
Carbon Fiber Composite  Ultrathin Mirror  Surface Modification  Nickel Plating  Optical Fabrication  Thermal Deformation  
Polarization properties of calibration reflector system in the polarization-modulated space laser communication 期刊论文
Optics Communications, 2019, 卷号: 430, 页码: 311-317
作者:  Chen, Guoqing;  Xue, Bin;  Yang, Jianfeng;  Zhao, Yiyi;  Wang, Xingfeng;  He, Jiawei
Adobe PDF(861Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/11
Polarization Properties  Calibration Reflector System  Space Laser Communication  Ccr  
Adaptive-window angular spectrum algorithm for near-field ptychography 期刊论文
Optics Communications, 2019, 卷号: 430, 页码: 73-82
作者:  Pan, An;  Zhou, Meiling;  Zhang, Yan;  Min, Junwei;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(3901Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/09/27
Fourier Optics And Signal Processing  Phase Retrieval  Diffraction  Computational Imaging  Ptychography  
On-chip polarization beam splitter with multimode operation in a SOI waveguide 期刊论文
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2019, 卷号: 58, 期号: 1
作者:  Ge, Zhiqiang;  Li, Xingyi;  Li, Siqi;  Liu, Mulong;  Si, Jinhai;  Zhang, Lingxuan
Adobe PDF(821Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2019/01/08