OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共2721条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu, Di;  Nie, Feiping;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1938Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Dongmei;  Qiu, Shi;  Tan, Jiahai;  Li, Xiaofeng;  Chen, Chen
Adobe PDF(954Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Gang;  Wen, Desheng;  Song, Zongxi;  Li, Zhixin;  Zhang, Weikang;  Wei, Xin
Adobe PDF(2124Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/06
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chi, Jiao;  Liu, Hongjun;  Huang, Nan;  Wang, Zhaolu
Adobe PDF(1393Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/06
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Guoqing;  Xue, Bin;  Yang, Jianfeng;  Zhao, Yiyi;  Wang, Xingfeng;  He, Jiawei
Adobe PDF(861Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, An;  Zhou, Meiling;  Zhang, Yan;  Min, Junwei;  Lei, Ming;  Yao, Baoli
Adobe PDF(3901Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Liang;  Xie, Yongjie;  Wang, Yongjie;  Ding, Jiaoteng;  Ma, Zhen;  Fan, Xuewu
Adobe PDF(2196Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Bin;  Li, Xuelong;  Lu, Xiaoqiang;  Wang, Zhigang
Adobe PDF(3261Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/06
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zeng, Yingjie;  Wang, Yonggang;  Ren, Wei;  Wang, HongYing;  Fu, Fuxing;  Wang, Xi;  Zheng, Qiqi;  Chen, Zhendong;  Wei, Lianglei;  Yang, Xiguang;  Wang, Jiang
Adobe PDF(1577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, Xiangguo;  Li, Zhen;  Lu, Qieni;  Li, Bihua;  Zhang, Mingdi
Adobe PDF(1508Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/11/21