OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共410条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
CCD imagers MTF enhanced filter design 会议论文
2017 17th IEEE International Conference on Communication Technology, ICCT 2017, Chengdu, China, 2017-10-27
作者:  Jian, Zhang;  Yangyu, Fan;  Zhe, Xu
Adobe PDF(318Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/06/19
Design of multichannel data acquisition system based on Ethernet 会议论文
2017 17th IEEE International Conference on Communication Technology, ICCT 2017, Chengdu, China, 2017-10-27
作者:  He, Bian;  Guangsen, Liu;  Huawei, Wang;  Jia, Feng;  Bo, Gao;  Hongtao, Yang
Adobe PDF(415Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2018/06/19
Demonstration of Real-Time Modulation-Adaptable Transmitter 会议论文
43rd European Conference on Optical Communication, ECOC 2017, Gothenburg, Sweden, 2017-09-17
作者:  Yan, Shuangyi;  Beldachi, Arash Farhadi;  Qian, Fengchen;  Kondepu, Koteswararao;  Yan, Yan;  Jackson, Chris;  Nejabati, Reza;  Simeonidou, DImitra
Adobe PDF(483Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2018/06/07
Adaboost-based detection and segmentation of bioresorbable vascular scaffolds struts in IVOCT images 会议论文
2017 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2017 - Proceedings, Beijing, China, 2017-09-17
作者:  Lu, Yifeng;  Cao, Yihui;  Jin, Qinhua;  Chen, Yundai;  Yin, Qinye;  Li, Jianan;  Zhu, Rui;  Zhao, Wei
Adobe PDF(632Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2018/04/28
A parallel linearized ADMM with application to multichannel tgv-based image restoration 会议论文
2017 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2017 - Proceedings, Beijing, China, 2017-09-17
作者:  He, Chuan;  Hu, Changhua;  Li, Xuelong
Adobe PDF(421Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2018/04/28
Study on the near-field non-linearity (SMILE) of high power diode laser arrays 会议论文
Components and Packaging for Laser Systems IV, San Francisco, CA, United states, 2018-01-30
作者:  Zhang, Hongyou;  Jia, Yangtao;  Li, Changxuan;  Zah, Chung-En;  Liu, Xingsheng;  Zhang, Hongyou (zhanghy01@focuslight.com)
Adobe PDF(770Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2018/04/25
Simultaneous optical trapping and imaging in axial plane 会议论文
Optical Manipulation Conference, Yokohama, Japan, 2018-04-25
作者:  Lei, Ming;  Liang, Yansheng;  Yao, Baoli
Adobe PDF(464Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2018/07/16
Engineering the on-axis intensity of Bessel beam by a feedback tuning loop 会议论文
Three-Dimensional and Multidimensional Microscopy: Image Acquisition and Processing XXV, San Francisco, CA, United states, 2018-01-29
作者:  Li, Runze;  Yu, Xianghua;  Yang, Yanlong;  Peng, Tong;  Yao, Baoli;  Zhang, Chunmin;  Ye, Tong;  Yao, Baoli (yaobl@opt.ac.cn)
Adobe PDF(950Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2018/04/28
Lossless compression of large aperture static imaging spectrometer based on CCSDS-123 会议论文
MIPPR 2017: Multispectral Image Acquisition, Processing, and Analysis, October 28, 2017 - October 29, 2017, 2017-10-28
作者:  Yu, Lu;  Liu, Xuebin;  Li, Hongbo;  Liu, Guizhong;  Yu, Lu (yuluu921@163.com)
Adobe PDF(1226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/04/04
Fully utilizing high power diode lasers by synergizing diode laser light sources and beam shaping micro-optics 会议论文
Components and Packaging for Laser Systems IV, San Francisco, CA, United states, 2018-01-30
作者:  Fan, Yingmin;  Wang, Jingwei;  Cai, Lei;  Mitra, Thomas;  Hauschild, Dirk;  Zah, Chung-En;  Liu, Xingsheng
Adobe PDF(5638Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/04/25