OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共65条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Yuwu;  Yuan, Chun;  Zhu, Wenwu;  Li, Xuelong
Adobe PDF(2165Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tang, Zhenjun;  Li, Xuelong;  Zhang, Xianquan;  Zhang, Shichao;  Dai, Yumin;  Zhang, SC (reprint author), Guangxi Normal Univ, Guangxi Key Lab Multisource Informat Min & Secur, Guilin 541004, Peoples R China.
Adobe PDF(5020Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/07/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Quanmao;  Li, Xuelong;  Dong, Yongsheng;  Dong, YS (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(852Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/06/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Qiu, Shi;  Zhou, Dongmei;  Guo, Qiang;  Qin, Hanlin;  Yan, Xiang;  Yang, Jinlong;  Zhou, DM (reprint author), Chengdu Univ Technol, Coll Informat Sci & Technol, Chengdu 610059, Sichuan, Peoples R China.
Unknown(4587Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/1  |  提交时间:2018/04/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xuelong;  Wang, Zhigang;  Lu, Xiaoqiang;  Lu, XQ (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Ctr Opt Imagery Anal & Learning, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(6834Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:535/0  |  提交时间:2018/05/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Rui;  Nie, Feiping;  Li, Xuelong
Adobe PDF(1093Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/09/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Yanshan;  Xu, Jianjie;  Xia, Rongjie;  Huang, Qinghua;  Xie, Weixin;  Li, Xuelong;  Huang, QH (reprint author), Shenzhen Univ, Coll Informat Engn, ATR Natl Key Lab Def Technol, Shenzhen 518060, Peoples R China.
Adobe PDF(2306Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/06/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Xiaoheng;  Pang, Yanwei;  Sun, Manli;  Li, Xuelong;  Pang, YW (reprint author), Tianjin Univ, Sch Elect & Informat Enginnering, Tianjin 300072, Peoples R China.
Adobe PDF(2610Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/07/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xuelong;  Liu, Kang;  Dong, Yongsheng;  Tao, Dacheng;  Dong, YS (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(2558Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2018/07/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Guosheng;  Li, Xuelong;  Dong, Yongsheng;  Dong, YS (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Ctr OPT IMagery Anal & Learning OPTIMAL, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(979Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/1  |  提交时间:2018/04/26