OPT OpenIR

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Zhen;  Liu, Hongjun;  Huang, Nan;  Wang, Zhaolu;  Han, Jing;  Liu, HJ (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1652Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/1  |  提交时间:2018/05/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xue, Mingyuan;  Gao, Cunxiao;  Niu, Linquan;  Zhu, Shaolan;  Guo, Na;  Feng, Li;  He, Haodong;  Xue, MY (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1262Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/1  |  提交时间:2018/05/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chi, Jiao;  Liu, Hongjun;  Huang, Nan;  Wang, Zhaolu;  Liu, HJ (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1474Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:269/2  |  提交时间:2018/04/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shen, Xiao-Liang;  Dai, Han-Qing;  Zhang, Liao-Lin;  Wang, Yue;  Zhu, Qi-Feng;  Guo, Hai-Tao;  Li, Wei-Nan;  Liu, Chun-Xiao;  Liu, CX (reprint author), Nanjing Univ Post & Telecommun, Coll Elect & Opt Engn, Nanjing 210023, Jiangsu, Peoples R China.
Adobe PDF(1969Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:67/0  |  提交时间:2018/04/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Guangwei;  Li, Wenlei;  Li, WL (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(524Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/1  |  提交时间:2018/04/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Qinghua;  Zhang, Fan;  Li, Xuelong;  Huang, QH (reprint author), Northwestern Polytech Univ, Sch Mech Engn, Xian 710072, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1517Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2018/03/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Feifei;  Lu, FF (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(482Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:46/0  |  提交时间:2017/12/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Feifei;  Lu, FF (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China.
Adobe PDF(505Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2017/07/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ding, Ling;  Fan, Wen-Hui;  Chen, Xu;  Chen, Ze-You;  Song, Chao;  Fan, WH (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China.
Adobe PDF(1920Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2017/06/14
Structural Optimization of Some Space Camera 会议论文
ADVANCES IN MATERIALS, MACHINERY, ELECTRONICS I, Wuhan, PEOPLES R CHINA, 2017-02-25
作者:  Ye, Jing;  Wu, Mengyuan;  Hu, Bin;  Li, Xuyang;  Ye, J (reprint author), Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China.
Adobe PDF(1822Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:103/1  |  提交时间:2017/09/07
Structure Design  Space Camera  Optimization Design  Finite Element Analysis